23 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

MENKUL SATIŞLARINDA MENKUL MALIN BULUNDUĞU İCRA MÜDÜRLÜKLERİNDEN VE HACİZ YAPABİLEN KAMU KURUMLARINDAN 100. MADDE BİLGİLERİNİN İSTENMESİ GEREKİR

Talep ve dosya incelendi;
Alacaklı vekilinin ……………. tarihinde haczedilen menkul malların satışını  talep ettikleri anlaşıldı.
İcra Müdürlüğünün İİK.’nun 85. Maddesi gereği alacaklıların ve borçluların menfaatini koruması gerektiğinden,
Menkul mallar üzerinde başkaca haciz rehin olup olmadığının tespit edilmediği anlaşılmakla,Yapılacak olan ihaleye katılım sağlanması ve arttırımın sağlanması bakımından alacaklı tarafın  …………… İcra Müdürlüklerinden ve ……………. Talimat İcra Müdürlüğünden  Satışı istenen menkullerin üzerinde başkaca  başkaca haciz olup olmadığının varsa ilgililerin satış ilanın tebliğine yarar  adresinin sorulması talebinin olmadığı,
Haciz işlemi yapabilecek …………… Vergi Dairelerinden ve …………… Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerinden haciz olup olmadığının sorulmadığı,
Satışı istenen menkul malların nitelikleri bakımından incelendiğinde nitelikli ve değerli mal olduğu anlaşılmakla, İhaleye katılımın sağlanması sağlanması bakımından başkaca haciz rehin varsa ilgililerine satış ilanının tebliğe çıkarılması ve aksi halde ihaleye katılımı düşüreceğinden,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar    :

  1. Satış talebinin İİK.’nun 106. Ve 110. Maddesi gereği süresinde istendiğinden 00,00.-TL satış avansı  yatırılması ve satış aşamasında eksik olması halinde tamamlanması kaydı ile satış talebinin kabulüne, ancak satış hazırlıklarının tamamlanmadığından  satış günü ve yeri tayinin bu aşamada reddine,
  2.  Yukarıda belirtilen ve alacaklı tarafça belirlenecek satışa hazırlık işlemlerinin alacaklı tarafça takibi ve talebi halinde değerlendirilmesine,
  3. İİK.’nun 59. Maddesi gereği varsa masraflarının ödenmesi  halinde talebin kabulüne İİK.’nun 16. Maddesi gereği verilen kararın  İcra Hukuk Mahkemesine şikayet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.