24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

MESKENİYET İDDİASI RED KARARI

Borçlu/vekilinin dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.
Dilekçe ve dosya incelendi ;
Borçlu/vekilinin vekilinin ” İİK.’nun 82/12. Maddesi gereği haline münasip evinin haczedilemeyeceği gerekçesi ile haczin kaldırılması ” şeklinde talepte bulunduğu anlaşıldı.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2020/5067 Esas, 2021/446 Karar Sayılı kararlarında “….Alacaklı tarafından borçlu aleyhine başlatılan ilamlı icra takibinde, borçlunun meskeniyet iddiası ile haczin kaldırılması istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, şikayetin kısmen kabulü ile taşınmazın borçlunun haline münasip evi alması için gerekli olan 110.000 TL’den aşağı olmamak üzere satılmasına, elde edilecek paranın 110.000 TL’sinin haline münasip evi alması için borçluya verilmesine karar verildiği, taraflar tarafından ilk derece mahkemesi kararına karşı istinaf yoluna başvurulması üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince tarafların istinaf başvurusunun kısmen kabulüne karar verilerek şikayetin kısmen kabulü ile taşınmazın borçlunun haline münasip evi alması için gerekli olan 110.000 TL’den aşağı olmamak üzere satılmasına, elde edilecek paranın 110.000 TL’sinin haline münasip evi alması için borçluya verilmesine kalan kısmın hak sahiplerine ödenmesine karar verildiği görülmektedir.
Borçlunun daha önce ipotek ettiği taşınmazı hakkında sonradan haczedilmezlik şikayetinde bulunabilmesi için ipoteğin mesken kredisi, esnaf kredisi, zirai kredi gibi zorunlu olarak kurulmuş ipoteklerden olması gerekir. Zira zorunlu olarak kurulan ipoteğin meskeniyet şikayetine engel teşkil etmeyeceği ilkesi, bu ipoteğin sosyal amaçlı olarak verilen kredinin teminatını oluşturmasından kaynaklanmaktadır. Bunun dışında, borçlunun serbest iradesi ile kurduğu ipotekler, adı geçenin daha sonra bu yerle ilgili olarak meskeniyet iddiasında bulunmasını engeller ise de, haciz tarihi itibariyle ipotek konusu borcun ödenmiş olması halinde, ipotekle yükümlü bulunmayan taşınmaz hakkında meskeniyet şikayetinde bulunulabilir….” şeklinde karar verildiğinden,
Meskeniyet iddiasını değerlendirme ve yargılama yetkisi yukarıda anılan yargıtay kararı ve bir çok yargıtay kararında belirtildiği üzere icra hukuk mahkemelerinde olmakla,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :
Talebin reddine,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet yolu ile karar getirilmesi halinde karara göre işlem yapılmasına,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.