18 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

NAFAKA ALACAĞI HACZE İŞTİRAK EDER ANCAK (haciz tarihinden geriye 1 yıllık kısmının (davada geçen süre hariç) rüçhanlı olacak şekilde) İİK.’nu 101.,206/9. maddesi gereği

2004 sayılı İİK'nın 101. maddesi uyarınca hacze takipsiz iştirak koşullarını taşıyan şikayetçinin İİK'nın 206/4-C maddesi uyarınca, son bir yıl içinde tahakkuk etmiş olan nafaka alacağı rüçhanlı olacağından (İİK m. 140/3) şikayetçinin nafaka alacağına münhasır olmak üzere iştirak edilen alacağın haciz tarihinden geriye 1 yıllık kısmının (davada geçen süre hariç) rüçhanlı olacağı

23. Hukuk Dairesi 2016/1423 E.  ,   2018/5503 K.

“İçtihat Metni

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki sıra cetvelindeki sıraya şikayet davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı şikayetin kabulüne yönelik verilen hükmün süresi içinde şikayet olunan … vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

– K A R A R –
Şikayetçi vekili, müvekkilinin alacaklı olduğu takibin dayanağının … Aile Mahkemesinin 23.06.2010 günlü ilamı olduğunu, takibin önce mahkemenin verdiği tedbir nafakası nedeniyle ilamsız olarak açıldığını, mahkemenin ara kararı ile nafaka alacağının 25.08.2011 tarihinde ilamlı ödeme emrine çevrildiğini, dava dışı borçluya 09.09.2011 tarihinde tebliğ edildiğini, derece kararının oluşturulması için … İcra Müdürlüğünce satışa konu taşınmazda haczi bulunan alacaklı icra müdürlüklerine İİK’nun madde 100’e yarar bilgiler talep edildiğini, … İcra Müdürlüğünün 20.07.2015 tarihli müzekkere cevabında maddi hata yaparak müdürlükleri bünyesinde açılmış olan takibin ilamsız ödeme emri olduğunun bildirildiğini, takibin sonradan ilam nedeniyle ilamlı icra emrine çevrildiğini bildirmemiş olduğunu, …. İcra Müdürlüğünün de bu hatalı bildirim üzerine sıra cetvelini oluşturduğunu, nafaka alacaklarının rüçhanlı alacaklardan olduğunu, birinci sırayı alması gerektiğini ileri sürerek sıra cetvelinin iptaline karar verilmesini talep etmiştir.
Bir kısım şikayet olunanlar, şikayetin reddine karar verilmesini talep etmişlerdir.
Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; borçluya ait taşınmazın satılması üzerine sıra cetveli düzenlendiği, şikayetçi dosyasının nafaka alacağına ilişkin olduğu ve 8. sırada yer verildiği, İİK’nun 101. ve 206/1. maddesi gereğince nafaka alacaklarının imtiyazlı alacak olduğu, satış bedelinden önce imtiyazlı alacak sahibi olan nafaka alacaklısının yararlanacağı, artan para olması durumunda ilk haczi koyduran alacaklıya verilmesinin gerekeceği gerekçesiyle şikayetin kabulü ile sıra cetvelinin iptaline karar verilmiştir.
Kararı, şikayet olunan … vekili temyiz etmiştir.
Dava, sıra cetveline şikayet istemine ilişkindir.
2004 sayılı İİK’nın 101. maddesi uyarınca hacze takipsiz iştirak koşullarını taşıyan şikayetçinin İİK’nın 206/4-C maddesi uyarınca, son bir yıl içinde tahakkuk etmiş olan nafaka alacağı rüçhanlı olacağından (İİK m. 140/3) şikayetçinin nafaka alacağına münhasır olmak üzere iştirak edilen alacağın haciz tarihinden geriye 1 yıllık kısmının (davada geçen süre hariç) rüçhanlı olacağı düşünülmeden tüm alacak üzerinden şikayetin kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle şikayet olunan … vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın şikayet olunan yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz edene iadesine, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27.11.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.