24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İCRA SATIŞI NASIL YAPILIR

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İCRA SATIŞI NASIL YAPILIR ?

 1. Satışa konu taşınmazın şirketin aktifinde 2 yıl kalıp kalmadığına tapu kayıtlarından bakılır(730 gün).[1]
  • Eğer şirketin aktifinde 2 yıl kalıp kalmış ise;
   • Satışı yapılacak malın ticaretini yapıp yapmadığı;
   • Ticaret sicilden hangi alanlarda ticari iştigal ettiği sorulur,
 2. Ticaret sicilden gelen cevap yazı ekinde eklenerek Vergi Dairesi Başkanlığından KDV den istisna olup  olmadığı sorulur,
 3. Yukarıdaki 1-,2-,i-, ii- gelen cevaplara göre KDV den muaf olup olmadığına karar verilir.[2]
 4. Satışı yapılacak mal hangi Organize Sanayi Bölgesinde ise;
  •  Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliğinden İhaleye Katılacaklarda aranacak şartlar sorulur,[3]
  •  Gelen cevap satış şartnamesinde ve satış ilanında belirtilir,
 5. Satışı yapılacak mal hangi Organize Sanayi Bölgesinden borçlunun Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliğinden borcu olup olmadığı sorulur, eğer borç var ise satış bedelinden öncelikli ödenir.[4]
 6. Yukarıda anılan hususlara ek olarak;
  • Satışa konu mahcuzlardan yatırım teşvik belgesi kapsamında olup olmadığının tespiti bakımından,
   • T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden,
   • T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrük Ve Teşvikler Genel Müdürlüğü’nden

Satışa konu mahcuzların,

 • Satışının ekonomik bütünlük bakımından sakınca olup olmadığı, [5]
 • Resim, gümrük vergisi ve fon tutarlarının bulunup bulunmadığı [6],

Sorulmalı, gelen cevaba göre varsa satış bedelinden öncelikli  olarak ödenmelidir.


[1] KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/F-4.16.1.) Satışa konu edilecek taşınmazlar (arsa, arazi, bina) ile iştirak hisselerinin satışında istisna uygulanabilmesi için kurumların aktiflerinde, belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde asgari 2 tam yıl (730 gün) kayıtlı bulunmuş olması gerekmektedir.

İstisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapan (taşınmazların mutat olarak alım satımının yapılması veya kiraya verilmesi) kurumların, bu amaçla aktiflerinde bulundurdukları taşınmazların tesliminde istisna hükmü uygulanmaz.

[2] 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununu Madde 17/4- r/2  (Ek: 30/12/2004-5281/33 md.; Değişik: 28/3/2007-5615/13 md.) Kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde, en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler ile bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara devir ve teslimleri.

[3] 4562  Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu Madde 15/3 (Değişik fıkra: 23/10/2008-5807/3 md.).”… Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla, bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir. Satış ilanlarında kuruluş protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir…”

[4] 4562  Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu Madde 15/3 (Değişik fıkra: 23/10/2008-5807/3 md.) “…OSB’ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen taşınmazların icra yoluyla satışı halinde; Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla,…”

[5] 12. Hukuk Dairesi  2015/9573 E.  ,  2015/11477 K. “…Ekonomi Bakanlığı’nın 06.09.2013 tarihli yazısı ile mahcuzların satışında yatırım teşvik mevzuatı açısından sakınca bulunmadığının bildirilmiş olmasına, mahcuzların ithalinde alınması gereken gümrük vergisi, resim ve fon tutarlarının satış bedelinden kesilerek ilgili mercilere icra müdürlüğünce ödeneceğinin tabii bulunmasına..”

[6] 12. Hukuk Dairesi    2015/21150 E.  ,  2015/24836 K.Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında, yurda, gümrük vergisinden muaf olarak ithal edilen eşyaların, Gümrük Kanunu’nda öngörülen sürelerden önce devredilmesi ve satılması halinde, bu eşyayı satanlar veya alanlar ile devredenler eşyaya isabet eden gümrük vergisi ve resimlerden sorumludur. Eşyanın aynından kaynaklanan, gümrük vergi ve resimleri, 6183 sayılı Kanun’un 21/2 ve İcra ve İflâs Kanunu’nun 206/1. maddeleri hükümleri uyarınca rüçhanlı olup, gümrük vergisine tâbi eşyanın satışından elde edilen paradan öncelikle ödenir.
Mahkemece, satışa konu makinelerin teşvik belgeleri kapsamında ithalatı yapılmış mallardan olup olmadığı hususu araştırılarak, teşvik belgesine dayanılarak ithal olunan makinelerden ise, bunların ithalinde alınması gerekli gümrük vergi ve resimleri ile fon tutarlarının satış bedellerinden kesilerek ilgili mercilere ödenmesi koşulu ile satışlarının mümkün olup olmadığı tespit edilip oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.”