24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

MUHAFAZA ALTINA ALINMADIĞINDAN SATIŞ TALEBİNİN REDDİ

2004 Sayılı İcra İflas Kanunun 88/2. Maddesi “… (Değişik cümle:24/11/2021-7343/7 md.) Haczedilmiş ancak muhafaza altına alınmamış mallar satış talebi üzerine muhafaza altına alınır veya ihale alıcısına teslime hazır hâle getirilir, aksi takdirde satış yapılamaz.

Alacaklı vekilinin dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.


Alacaklı / vekilinin Talebi ve dosya incelendi.

Alacaklı/vekilinin ” Borçlunun haczedilen mahcuz mallarının usul ekonomisi gereği mahallinde satışına karar verilerek, satış günü ve saatinin tayin edilmesini” talep ettiği,

Borçluya ait malların haczedildiği ancak muhafaza altına alınmadığı anlaşılmakla;

2004 Sayılı İcra İflas Kanunun 88/2. Maddesi “… (Değişik cümle:24/11/2021-7343/7 md.) Haczedilmiş ancak muhafaza altına alınmamış mallar satış talebi üzerine muhafaza altına alınır veya ihale alıcısına teslime hazır hâle getirilir, aksi takdirde satış yapılamaz. (Ek cümle:24/11/2021-7343/7 md.) Sicile kayıtlı motorlu kara araçları bakımından 106 ncı madde hükmü saklıdır” şeklinde düzenlendiğinden,

Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.

Karar :

1-Talep halinde satışı talep edilen malların muhafaza altına alınmasına,

2-Satış talebinin satış ve muhafaza avansı olarak 25.000,00.-TL yatırılmasına, avansın İİK.’nun 110. Madde gereği istenmesine ve satış aşamasında satış avansının eksik olması halinde tamamlanması kaydı ile satış talebinin kabulüne,

3-Ancak mahallinde satış yapılması yönünden reddine, satış hazırlıkları tamamlanmadığından satış günü ve yeri tayinin bu aşamada reddine,


4-Satışa hazırlık işlemlerinin alacaklı tarafça takibi ve talebi ile tamamlanmasına müteakip satış günü ve yeri tayini talep edilmesi halinde değerlendirilmesine,

İş ve işlemlerin takip ve talebi borçlu tarafa ait olmak üzere Bu kararın İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.