13 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Ortaklığın giderilmesi davası süresince satış isteme süresi işlemeyeceği

  1. Hukuk Dairesi 2016/9164 E. , 2018/3238 K.

“İçtihat Metni”
…….
Taraflar arasındaki sıra cetveline şikayetin davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı şikayetin reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde şikayetçi vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

K A R A R –
Şikayetçi vekili, ……. 4. İcra Müdürlüğünün 2007/12 satış esas sayılı dosyasında yapılan sıra cetveline ve yetkiye itiraz ettiklerini, sıra cetvelini düzenlemesi gereken müdürlüğün …… 3. İcra Müdürlüğü olduğunu, müvekkilinin ilk sırada yer alması gerekirken sıra cetvelinde hiç gösterilmediğini ileri sürerek, sıra cetvelinin iptalini talep etmiştir.
Şikayet olunan … vekili, şikayetin reddini istemiştir.
Şikayet olunan … şikayete cevap vermemiştir.
Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, şikayetçinin alacaklı olduğu icra dosyasında İİK’nun 106 ve 110. maddeleri uyarınca haczin konulmasından itibaren 2 sene içinde satış talep edilmediğinden ve avans yatırılmadığından haczin düştüğü, bu nedenle ilgili dosyada haczin düştüğüne ilişkin satış dosyasına gönderilen yazıdan sonra satış memurluğunca para ayrılmadığı, usul ve yasaya aykırılık olmadığı gerekçesiyle, şikayetin reddine karar verilmiştir.
Kararı, şikayetçi vekili temyiz etmiştir.
Dosya incelendiğinde, şikayetçinin haczinin 12.04.2002 tarihi olduğu, ortaklığın giderilmesi davasını 27.10.2003 tarihinde açtığı, bu davanın kararının kesinleşmesinden sonra 06.04.2007 tarihinde satış istediği görülmüştür. Ortaklığın giderilmesi davası süresince satış isteme süresi işlemeyeceği nazara alındığında haciz tarihi ile dava tarihi arası ve karar kesinleştikten sonra satış isteme tarihine kadar geçen süre toplandığında haciz tarihinde yürürlükte bulunan İİK’nun 106. maddesinde belirtilen 2 yıllık satış isteme süresinin dolmadığı, bu nedenle şikayetçinin 12.04.2002 tarihli haczinin ayakta olduğu anlaşılmaktadır.
Bu durumda mahkemece, şikayetçinin haciz tarihinin 12.04.2002 tarihi olduğu, şikayet olunanın 11.10.2007 tarihi olduğu dikkate alınarak, haciz önceliği şikayetçi de olduğundan şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde şikayetin reddine karar verilmesi doğru olmamıştır.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, şikayetçinin temyiz itirazlarının kabulü ile, hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz edene iadesine, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 21.05.2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.