13 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

REHİN AÇIĞI BELGESİ İLAMLI TAKİBE DAYANIYOR İSE PEŞİN HARÇ ALINMAMASINA İLİŞKİN KARAR

      T.C.
     ..............

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO :

KONU :
Rehin açığı belgesi ilamlı takibe dayanıyor ise peşin harç alınmaması
Alacaklı vekilinin dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.
Dilekçe ve dosya incelendi ;
Alacaklı vekilinin “Rehin açığı belgesine dayanan takibin bir yıl içerisinde yapıldığı ve önceki ilamlı takibin devamı niteliğinde olduğu gerekçesi ile peşin harç alınmamasını talep ederim.” şeklinde talepte bulunduğu anlaşıldı.
Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2018/8408 Esas Sayılı ve 2018/4197 Karar Sayılı kararları “…anılan taşınmazın satışının 08.09.2014 tarihinde yapıldığı, şikayete konu takibin ise 02.09.2015 tarihinde başlatıldığı, icra müdürlüğü tarafından yukarıda belirtilen kanun hükmü gereğince borçluya icra veya ödeme emri gönderilmediği fakat aynı tarihte, alacaklıdan 10.805,04 TL peşin harç tahsil edildiği anlaşılmaktadır. Anılan takibin bir yıl içerisinde yapıldığı ve önceki ilamlı takibin devamı niteliğinde olduğu açıktır, haliyle alacaklıdan peşin harç alınamaz….” şeklinde karar verildiğinden,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
KARAR :
1- Talebin kabulüne,
3- İİK.’nun 59. Maddesi gereği masraflar yatırıldığında ilgililere ödeme emri ve dayanak belgelerin tebliğe çıkarılmasına,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.

İcra Müdürü/Yardımcısı

İcraguncesi.com arama kodu K00004