23 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

SATIŞ İLANI TÜM BORÇLULARA TEBLİĞ ZORUNLUDUR

T.C.
YARGITAY 12.Hukuk Dairesi   
             T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A     
 • Y A R G I T A Y İ L A M I
  ESAS NO : 2013/34387
  KARAR NO: 2014/461

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ………….. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 39. maddesinde; “Bu kanun hükümlerine göre kendilerine tebliğ yapılması caiz olan kimselerin o davada hasım olarak alakaları varsa muhatap namına kendilerine tebliğ yapılamaz” düzenlemesi mevcuttur.
Şikayetçiler ………. ve …………..’a çıkarılan satış ilanlarının muhatapların tevziat saatinde bulunmaması, işte olması sebebiyle birlikte aynı çatı altında mukim anneleri sıfatı ile ……………… imzasına tebliğ edildiği, adı geçenin ise takipte asıl borçlu olduğu, takipte taraf olduğu anlaşılmıştır. Bu durumda, borçlulara yapılan tebliğ işlemi hasma tebliğ yasağı kapsamında 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 39. maddesi hükmüne aykırı ve usulsüzdür.
İİK’nun 127. maddesi gereğince taşınmaz satışlarında, satış ilanının bir örneği borçluya tebliğ edilmesi gerekir. Takipte borçlulara satış ilanının usulsüz tebliğ edilmesi başlı başına ihalenin feshi sebebidir.
Öte yandan 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 11., Avukatlık Kanunu’nun 41. ve HMK.nun 73,81,82,83. (HUMK.nun 62, 68.) maddeleri gereğince vekil ile takip edilen işlerde tebligatın vekile yapılması zorunludur.
Somut olayda Konya 3. İcra Müdürlüğü’nün 2011/4696 esas sayılı icra takip dosyasında satış ilanının borçlu asiller …………….’a tebliğ edildiği, borçlu ……. vekili …….’ın 18.01.2010 tarihli vekaletnameyi 14.09.2012 tarihinde takip dosyasına ibraz ettiği, ayrıca Konya 2. İcra Hukuk Mahkemesinin 2012/860-870 Es. ve Ka. sayılı 14.11.2012 tarihli kararda ……….’ın borçlular ……..n’ın vekilleri olduğu anlaşılmıştır.
Satış ilanının vekil yerine asile tebliği usulsüz olup, bu husus da başlı başına ihalenin feshi sebebidir.
Diğer taraftan, ilanda KDV oranının %18 olarak yazıldığı, daha sonra elle %1 olarak düzeltildiği, bu düzeltmenin gazetede ilan edilmediği iddia edilmiştir.
İhale konusu malın KDV oranının satış ilanında olması gerekenden fazla gösterilmesi
ESAS NO : 2013/34387
KARAR NO : 2014/461

ihaleye katılımı olumsuz yönde etkileyeceğinden bu durum da başlı başına ihalenin feshi nedenidir.
O halde yukarıda açıklanan fesih nedenleriyle mahkemece şikayetin kabulü ile ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile istemin reddi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçluların temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14/01/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.