2 Mart 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

SATIŞTAN GELEN(SATIŞ BAŞKA İCRA DOSYASINDAN PARANIN) ÖDENMESİNDE TAHSİL HARCI

12. Hukuk Dairesi         2014/24675 E.  ,  2014/25054 K.

MAHKEMESİ : Biga İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 03/07/2014
NUMARASI : 2014/62-2014/50

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı tarafından borçlu aleyhine kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibi yapıldığı, borçlunun taşınmazlarına haciz konulduğu, aynı taşınmazların ortaklığın giderilmesi davası neticesinde satış memurluğunca satıldığı, satıştan gelen pay olan 308.491,54 TL’den satış sonrası tahsil harcı kesilerek bakiye miktarın alacaklıya ödendiği, alacaklının, yürütülen takip dosyasından satış yapılmış gibi tahsil harcı kesilmesinin doğru olmadığını ileri sürerek bu işlemin iptali için şikayet yoluyla icra mahkemesine başvurduğu görülmektedir.
Mahkemece istemin reddine karar verilmiş, alacaklının temyizi üzerine bu kez kararın İİK’nun 365. maddesi uyarınca temyizinin kabil olmadığı gerekçesiyle 25.07.2014 tarihli ek kararla temyiz talebinin reddine karar verilmiştir.
Mahkemenin ilk kararı İİK.nun 363. maddesi gereğince temyizi kabil bir karar olduğundan, temyiz isteminin reddine ilişkin 25.07.2014 tarih ve 2014/62 E. – 2014/50 K. sayılı ek kararın oybirliği ile kaldırılmasına karar verildikten sonra borçlunun esasa ilişkin temyiz itirazlarının incelenmesine geçildi:
Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun mahkeme kararının İİK.’nun 366. ve HUMK.’nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), alınması gereken 25,20 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 27.10.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.