24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

SGK TAHSİL HARCI

12. Hukuk Dairesi         2021/4087 E.  ,  2021/8476 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
1-Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararında yazılı gerekçelere göre, davalı-alacaklı SGK. vekilinin aşağıdaki bendin dışındaki temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
2- Yargılama harçları ve varsa harç muafiyeti mahkemece re’ sen gözetilmelidir.
Somut uyuşmazlıkta, İlk Derece Mahkemesince harçtan muaf olan davalı-alacaklı SGK. ya yargılama giderlerine harç katılarak harç yükletilmesi ve Bölge Adliye Mahkemesince bu hususun gözetilmemesi hatalı olup, bozma sebebi ise de, bu yanlışlığın düzeltilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden Bölge Adliye Mahkemesi’ nin kararının kaldırılmasına, İlk Derece Mahkemesi kararının düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir.
Sonuç:
1-Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozularak ortadan kaldırılmasına,
2- İlk Derece Mahkemesi kararının hüküm fıkrasının 3 ve 4 numaralı bentlerinin çıkartılarak, yerlerine;
“ 3- Davalı-alacaklı SGK. harçtan muaf olduğundan harca hükmedilmesine yer olmadığına,
Davacı-borçlunun yatırdığı başvuru harcı ile peşin harcın karar kesinleştiğinde ve isteği halinde davacı-borçluya iadesine,
4-Davacı/borçlunun harçlar hariç toplam 40,90 TL. yargılama giderinin davalı/alacaklıdan alınarak davacı/borçluya verilmesine, “ bentlerinin yazılmasına, İlk Derece Mahkemesi kararının 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 370/2. maddesi uyarınca DÜZELTİLEREK ONANMASINA, harç alınmasına yer olmadığına, dava dosyasının İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 06/10/2021 tarihinde oy birliği ile karar verildi.