20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

SIRA CETVELİ 1. SIRADA KAMU ALACAĞINA YETMİYOR

SIRA CETVELİ 1. SIRADA KAMU ALACAĞINA YETMİYOR

1.DOSYA NO :

ALACAKLI :

VEKİLİ :

BORÇLU :

BORÇ MİKTARI :

TAKİP TARİHİ :-

TEBLİĞ TARİHİ :-

HACİZ TARİHİ :

KESİNLEŞME :

TAKİP ŞEKLİ :

…………………………………………………………………………………………………….

Borçlu ’a ait ………… İli, ….. İlçesi, ……….. Mahallesi ………. Cilt, ……………. sayfa, …………… Ada, ……………. parselde kayıtlı …………..m2 yüzölçümlü tarla nitelikli gayrimenkul ………….. İcra Müdürlüğü’nün …………… Esas sayılı Dosyasından ihalesi yapılmış düşülmesi gereken tüm masraf ve vergiler düşüldükten sonra Yargıtay 12.Hukuk Dairesinin 2005 / 13280 Esas,2005 / 17571 Karar nolu ve 20/09/2005 tarihli kararları gereği sıra cetvelini düzenleme yetkisi ilk haczi koyan icra dairesine olduğu belirtildiğinden İİK 140 ve 206. maddelerine göre sıra cetvelinin yapılması için Müdürlüğümüze gönderilmiştir.

Satışı yapılan gayrimenkul mallar üzerinde Ekte sunulan Tapu Müdürlüğü’nün ………. tarihli ve ………… sayılı yazıları ve ekinde bulunan takyidatlar incelenmiş ilgili kurumlardan gelen İİK100 ‘üncü maddeye yarar bilgilerin incelenmiş;

İlk sırada Müdürlüğü’nün kamu haczi alarak 1. Sırada yer aldığı ve bakiye satış bedelinin 1. Sırada yer verilen kamu alacağaını karşılamadığı,

Dosyamızda mevcut İİK.’nun 100. Maddelerin incelenmesinde alacak mahiyeti itibari ile 1. Sırada yer verilen kamu alacağının önüne geçecek İİK.’nun 206. Ve diğer ilgli mevzuatlara göre bir alacak bulunmadığı,

Dolayısı ile diğer haciz alacaklılarının ancak 1. Sırada yer verilen kamu alacaklısının sırasına ve alacağının esasına dava acabilecekleri,

Para düşmeyen diğer haczi alacaklılarına dava açmalarında iş bu sıra cetveli bakımından hukuki yaraları olmadığından,

Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varılarak;

KARAR:

1-Yukarıda belirtilen şekli ile 1. Sıda yer verilen Müdürlüğü’ne ödenmesine,

2-İhale bedelinden geriye başkaca hiçbir para kalmadığından haciz koyan diğer İcra Müdürlüğü ve kurum dosyalarına PARA ÖDENMESİNE YER OLMADIĞINA

3-İş bu İİK 140. maddesi gereği Müdürlüğümüz tarafından yapılmış bulunan sıra cetveli ve derece kararının İİK 141. maddesi gereği ilgililere tebliğine,

4-Sıra cetveli ve derece kararına itirazları olanların İİK nun 142. maddesi gereği yedi (7) gün içinde ilgili ……… İcra Mahkemesi Hakimliğine müracaat ederek itirazda bulunmaları ve yine aynı süre içinde itirazda bulunulduğuna dair belgenin Müdürlüğümüz dosyasına bildirmeleri, alacağın esasına ilişkin itirazların yine aynı yedi (7) gün içinde ilgili mahkemesine dava açmaları ve yine aynı süre içinde dava açıldığına dair belgenin Müdürlüğümüz dosyasına bildirmeleri, itiraz edildiğinin Müdürlüğümüze bildirilmemesi halinde sıra cetveli ve derece kararının kesinleşmiş sayılacağı ve ödemenin yukarıda belirtilen şekilde yapılacağının bilinmesi,

İşbu sıra cetveli ve derece kararı ilgililere tebliğ ve ihtar olunur.