20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Sıra cetvelini düzenleme yetkisi ilk haczi koyan icra dairesine aittir

12. Hukuk Dairesi         2015/23195 E.  ,  2015/28676 K.

İİK’nun 140. maddesinde; “Satış tutarı bütün alacaklıların alacağını tamamen ödemeye yetmezse icra dairesi alacaklıların bir sıra cetvelini yapar” hükmüne yer verilmiş olup, sıra cetvelini düzenleme yetkisi ilk haczi koyan icra dairesine aittir. Haczin talimatla uygulanması halinde, sıra cetvelinin esas icra dairesince düzenlenmesi gerekir.
İİK’nun 100. maddesi gereğince, borçluya ait paranın veya satılan malın tutarı vezneye girinceye kadar, birden fazla alacaklı tarafından haciz konulması halinde, yukarıda anılan yasa hükmü gereği icra müdürlüğünce derece kararı yapılması gerekir. Derece kararının yapılması için mutlaka satış sonucu para elde edilmesi zorunlu değildir.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İstanbul 13. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 18/11/2014
NUMARASI : 2013/1414-2014/1259

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Şikayetçi, D.. Telekominikasyon Enerji Ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından müvekkili bankaya 23.06.2011 tarihli “Menkul Rehin Sözleşmesi” ile rehin verilen menkullerin B.. A.. tarafından İstanbul 10. İcra Müdürlüğü’nün 2012/76 Esas sayılı dosyasından yapılan ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takipte, ipotekli taşınmazlardan ayrılmadan bir kısım ipotekli taşınmazlarla birlikte kül halinde 05.06.2012 tarihinde alacağa mahsuben alındığını, ihalenin kesinleştiğini ve sıra cetveli düzenlenmediğini, taşınmazların ihale bedelleriyle ilgili olarak sıra cetveli yapılmasına yer olmadığına yönelik memur işleminin yerinde olmadığını ileri sürerek, icra müdürlüğü kararının iptalini talep etmiş; mahkemece, taşınmazların alacağa mahsuben ipotek alacaklısına ihale edildiği, ipoteğin birinci sırada olduğu, ipotek alacağının rüçhanlı alacak olması ve ihale bedelinin dosya alacağını dahi karşılamadığı gerekçesi ile şikayetin reddine karar verilmiştir.
İİK’nun 140. maddesinde; “Satış tutarı bütün alacaklıların alacağını tamamen ödemeye yetmezse icra dairesi alacaklıların bir sıra cetvelini yapar” hükmüne yer verilmiş olup, sıra cetvelini düzenleme yetkisi ilk haczi koyan icra dairesine aittir. Haczin talimatla uygulanması halinde, sıra cetvelinin esas icra dairesince düzenlenmesi gerekir.
İİK’nun 100. maddesi gereğince, borçluya ait paranın veya satılan malın tutarı vezneye girinceye kadar, birden fazla alacaklı tarafından haciz konulması halinde, yukarıda anılan yasa hükmü gereği icra müdürlüğünce derece kararı yapılması gerekir. Derece kararının yapılması için mutlaka satış sonucu para elde edilmesi zorunlu değildir.

Açıklanan maddelere göre, birden fazla alacaklının bulunduğu böyle durumlarda, icra müdürlüğünce, öncelikle İİK’nun 140. maddesi gereğince sıra cetveli yapılarak, alacaklılara, diğer alacaklara yönelik itirazlarını ileri sürme imkanı tanınmalıdır.
O halde, mahkemece, birden fazla alacaklı bulunması ve ihale bedelinin alacağı karşılamaması nedeniyle, İİK.nun 140.maddesi gereğince, icra müdürlüğünce sıra cetveli yapılmasına karar verilmesi gerekirken, şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Şikayetçinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19/11/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.