25 Haziran 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Tahsil harcı mükellefi borçlu olduğundan muhtıramım borçluya çıkarılması gerekir

Hukuk Genel Kurulu         2005/12-35 E.  ,  2005/13 K.

“… Ancak tahsil harcı mükellefi borçlu olduğundan İ.İ.K.’nun 15.maddesi gereğince ayrıca hüküm ve ayrı bir takibe gerek kalmaksızın yapılan takipte tahsil harcı yönünden muhtıra çıkarılmak suretiyle borçluya yönelinmesi gerekir...”

“İçtihat Metni”

Mahkemesi : Antalya 3.İcra Tetkik Mercii

Günü : 05.10.2004

Sayısı : 443-732 

Taraflar arasındaki “şikayet“ davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Antalya 3.İcra Tetkik Mercii Mahkemesi’nce davanın reddine dair verilen 22.01.2004 gün ve 2004/14-24 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 12.Hukuk Dairesi’nin 27.05.2004 gün ve 2004/9102 E, 13386 K. sayılı sayılı ilamiyle;  (…Dairemizin süreklilik kazanan içtihatlarında da açıklandığı üzere Medeni Usul Hukukunda olduğu gibi İcra hukukunda da harç ve giderler sonuçta haksız çıkan tarafa yükletilir. Nitekim 492 Sayılı Harçlar kanununda tahsil harcının tahsil olunan paradan alınacağı belirtilmiştir. İİK.’nun 15.maddesine göre de; Kanunda hilafı yazılı değilse bütün harç ve masraflar borçluya ait olup neticede ayrıca hüküm ve takibe hacet kalmaksızın tahsil olunur. Sadece cezaevi harcı 2548 Sayılı Yasanın 1.maddesinin 2.fıkrası gereğince borçluya yükletilemez. Bu harcın yükümlüsü alacaklıdır. Yukarıdaki ilkeler ve Yasa hükümleri göz önünde bulundurularak iflas idaresinden paranın alacaklıya ödenmesi sırasında bundan tahsil harcı düşülemez. Bu paranın alacaklıya ödenmesi gerekir. Ancak tahsil harcı mükellefi borçlu olduğundan İ.İ.K.’nun 15.maddesi gereğince ayrıca hüküm ve ayrı bir takibe gerek kalmaksızın yapılan takipte tahsil harcı yönünden muhtıra çıkarılmak suretiyle borçluya yönelinmesi gerekir. O halde şikayetin kabulü yerine reddi isabetsizdir…) Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN : Davacı vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, mahkeme kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, usul ve yasaya uygun bulunan direnme kararının onanması gerekir.

S O N U Ç : Davacı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile, direnme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı ( 1.10 YTL) bakiye temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 2.2.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.