5 Mart 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

TAHSİL HARCI YATIRILMAYAN FERAGATLERİN HÜKMÜ

12. Hukuk Dairesi         2016/7524 E.  ,  2016/25595 K.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı, 06.07.2015 tarihinde icra müdürlüğüne sunduğu iki ayrı dilekçe ile “takipten” ve “takip alacağından” feragat ettiğini bildirmesine rağmen, 01.09.2015 ve 03.09.2015 tarihlerinde haciz talebinde bulunmuş ve bu talepleri icra müdürlüğünce kabul görmüştür.
Takip konusu alacaktan feragat edilmesi halinde, takibe devam edilmesi mümkün değildir.
Bu durumda, mahkemece, borçlunun şikayetinin kabulü ile takip konusu alacaktan feragat edilmesi nedeniyle ortada takibi mümkün bir alacak kalmadığından, takibin devamı yönündeki icra takip işlemlerinin iptaline karar verilmesi gerekirken, tahsil harcının borçlu tarafından yatırılmadığından bahisle alacaklının yapmış olduğu feragatlerin hüküm doğurmayacağı yönünde gerekçe ile şikayetin reddine karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19.12.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.