20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

TAHSİLDE TEKERRÜR OLMAMAK KAYDIYLA BAŞLATILAN İCRA TAKİPLERİNDE TAHSİL HARCI

12. Hukuk Dairesi         2016/4529 E.  ,  2016/6905 K.

“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ : İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi… tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı vekilinin dilekçesinde; teminat ipoteğine dayalı olarak takip başlattıklarını, taşınmazın başka bir dosyada satıldığını, ipotek alacaklısı olarak kendilerine ödeme yapıldığını, aynı kredi borcu için tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla kefiller için de takip başlatıldığını, bu dosyaya tahsilatla ilgili beyanda bulunduklarını, tahsil harcının sadece tahsilat yapılan dosyada alınması gerekirken icra müdürünün her iki takip dosyasında da tahsil harcı alınmasına karar verdiğini bu kararın hatalı olduğunu iddia ederek iptalini talep ettiği, mahkemece talebin reddine karar verildiği görülmüştür.
İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takipten ayrı olarak aynı kredi sözleşmesinden kaynaklanan alacak için tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla genel haciz yoluyla ilamsız takip yapılması halinde alacak tek olduğundan her iki dosyada yapılan tahsilatlar birlikte değerlendirilerek tek tahsil harcı alınması gerekir. Aksi taktirde mükerrer harç tahsili söz konusu olur.
Somut olayda; alacaklının aynı borçlar hakkında tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla …. İcra Müdürlüğünün 2008/627 Esas sayılı dosyasında ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla 14/03/2008 tarihinde takip yaptığı, yine aynı tarihte aynı alacağa ilişkin olarak, tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla, …. İcra Müdürlüğünün 2008/2755 Esas sayılı dosyasında ilamsız takip yaptığı, taşınmazın başka bir takip dosyasında satıldığı, alacaklı ipotek alacaklısı olduğu için tahsil edilen 703.913,00 TL’nin ipotek alacaklısına ödendiği, onunda 101.669,80 TL tahsil harcını 24/08/2012 tarihinde ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip yaptığı dosyaya yatırdığı görülmüştür.
Bu durumda mahkemece iki takip dosyasındaki alacağın aynı kredi sözleşmesinden kaynaklanması ve tahsilde tekerrür olmamak üzere takip yapılması nedeniyle icra müdürlüğünce tek tahsil harcı alınmasına karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09.03.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.