23 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Taşıt rehninden dolayı rehnin paraya çevrilmesi yolu ile yapılan takipte yakalama şerhi

12. Hukuk Dairesi         2017/4025 E.  ,  2018/7350 K.

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı tarafından, borçlu aleyhine taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile yapılan ilamsız takipte gönderilen örnek 8 ödeme emrine karşı borçlu, süresinde icra müdürlüğüne başvurarak, yetkiye, borca ve fer’ilerin itirazı üzerine takip durduğunu, itirazın kaldırılması ya da itirazın iptali davasının açılmadığını, takibin kesinleşmemesine rağmen … plakalı aracın yakalanması nedeniyle yakalama kararı kaldırılarak aracın kendisine teslim edilmesine karar verilmesini talep etmiştir. Mahkemece takip kesinleşmeden haciz ve yakalama kararı verilmeyeceğinden bahisle araç üzerine konulan haciz ve yakalama şerhinin kaldırılmasına karar verilmiş olup, anılan karar alacaklı tarafından temyiz edilmiştir.
İİK’nun 150/d maddesi, müşterek hükümlerden hemen önce ve ipoteğin paraya çevrilmesine ilişkin düzenlemeler içinde yer almış ise de, İİK’nun 150/g maddesi ile birlikte değerlendirilmesi halinde, İİK’nun 150/d maddesinin taşıt rehinlerinde de kıyas yolu ile uygulanması gerekir.
Yukarıdaki açıklamalar ışığında, taşıt rehninden dolayı rehnin paraya çevrilmesi yolu ile yapılan takipte, takip talebi üzerine icra dairesince, İİK’nun 150/d maddesi uyarınca takibin kesinleşmesi beklenmeden satış hazırlıklarına başlanacağından, aracın yakalanmasıyla muhafazasına ve kıymet takdiri yaptırılmasına yasal bir engel bulunmamaktadır.
Somut olayda; alacaklının hacizli yakalama şerhi ve kıymet takdiri yapılması talebi icra müdürlüğünce kabul edilmiştir. İcra müdürlüğünce aracın yakalanması ile ilgili işlem yasaya uygun olmakla şikayetin reddi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulü isabetsizdir. Öte yandan rehnin paraya çevirlmesi yoluyla takipte haciz aşaması olmadığından mahkemece bulunmayan bir haczin kaldırılmasına karar verilmesi de doğru değildir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), bozma nedenine göre alacaklının sair temyiz itirazının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04.07.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.