20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

TEMİNAT MEKTUBU HANGİ İŞ İÇİN VERİLMİŞ İSE ONUN İÇİN HACZEDİLİP PARAYA ÇEVRİLEBİLİR, BAŞKA BİR İŞTEN DOLAYI BU PARA DA HACZEDİLEMEZ,

12. Hukuk Dairesi         2016/32322 E.  ,  2017/293 K.

Bir banka tarafından verilen teminat mektubu dolayısı ile banka muhtemel bir rizikoyu garanti ederek muhatap lehine ödeme taahhüdü altına girmektedir. Teminat mektubu hisse senedi veya tahvil gibi kıymetli evrak niteliğinde olmadığından mektubun kendisinin haczi mümkün değildir. Ayrıca, teminat mektubu hangi iş için verilmiş ise onun için haczedilip paraya çevrilebileceğinden başka bir işten dolayı bu para da haczedilemez.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Borçlu vekili icra mahkemesine başvurarak, bir başka icra takip dosyasındaki borç nedeniyle açılmış olan menfi tespit dava dosyasına verilen teminat mektubuna, şikayete konu icra dosyasından konan haczin kaldırılmasını talep etmiş, Mahkeme, menfi tespit davasının kesinleşmesi nedeniyle teminat mektubunun verilmesinin nedeni olan ihtiyati tedbirin hükümsüz kaldığını bu nedenle de boşta olan teminat mektubunun haczedilmesinde yasaya aykırı bir durum olmadığını belirterek şikayetin reddine karar vermiştir.
Bir banka tarafından verilen teminat mektubu dolayısı ile banka muhtemel bir rizikoyu garanti ederek muhatap lehine ödeme taahhüdü altına girmektedir. Teminat mektubu hisse senedi veya tahvil gibi kıymetli evrak niteliğinde olmadığından mektubun kendisinin haczi mümkün değildir. Ayrıca, teminat mektubu hangi iş için verilmiş ise onun için haczedilip paraya çevrilebileceğinden başka bir işten dolayı bu para da haczedilemez.
O halde, Mahkemece, yukarıda açıklanan nedenlerle şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 16.01.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.