18 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Vakıfbank başvuru harcı

  1. Hukuk Dairesi 2020/1779 E. , 2020/2415 K.

“İçtihat Metni”

Borçlunun ödeme şartının ihlâli suçundan sanık …’ın, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun 340. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair … 2. İcra Ceza Mahkemesinin 08/10/2019 tarihli ve 2019/3 esas, 2019/36 sayılı kararına karşı itirazın kabulüne ilişkin … 1. İcra Ceza Mahkemesinin 30/10/2019 tarihli ve 2019/492 değişik iş sayılı kararı aleyhine … Bakanlığının 03/02/2020 gün ve 94660652-105-58-21144-2019-Kyb sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 10/02/2020 gün ve KYB.2020-18056 sayılı ihbarnamesi ile dairemize gönderilmekle okundu.
Anılan ihbarnamede;
1-Dosya kapsamına göre;
… 1. İcra Ceza Mahkemesinin 30/10/2019 tarihli kararı ile 18/07/2019 tarihli taahhütnamede başvuru harcının açıkça gösterilmediğinden taahhütnamede belirsizlik bulunduğundan suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle itirazın kabulüne karar verilmiş ise de, 492 sayılı Harçlar Kanun’un 123/3. maddesine göre bankalar, finansman şirketleri, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilere, bunların teminatlarına ilişkin işlemler yargı harçları hariç harçlardan muaf olacağına ilişkin düzenleme ile 24/12/2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı KHK’nın 11. maddesi ile 6219 sayılı Türkiye…Bankası T.A.O. Kanun’una eklenen Geçici 5. maddesinde yer alan “Sermayesindeki kamu payı %50’nin altına düşünceye kadar, kredi alacaklarının tahsili amacıyla Banka tarafından açılmış veya açılacak dava ve takiplerde 02/07/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanun’unun 2. veya 23. ve 29. maddeleri ile 30/06/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanun’un 1. maddesi Banka hakkında uygulanmaz. Bankanın her türlü ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz taleplerinde teminat şartı aranmaz” şeklindeki düzenleme birlikte değerlendirildiğinde müşteki bankanın başvuru harcından muaf olduğu ve dolayısıyla taahhütnamede bir belirsizlik bulunmadığı gözetilmeksizin, itirazın reddi yerine kabulune karar verilmesinde,
2-Kabule göre de, … 1. İcra Ceza Mahkemesinin 30/10/2019 tarihli ve 2019/492 değişik iş sayılı kararında başvuru harcının taahhütnamede açıkca gösterilmediğinden bahisle, itirazın kabul edilmesi karşısında, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 271/2. maddesi hükmü gereğince itirazın konusu hakkında da bir karar verilmesi gerektiği gözetilmeksizin, yazılı şekilde hüküm kurulmasında, isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309.maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;
Kanun yararına bozma isteminin (2) no’lu nedeni yönünden yapılan incelemede;
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine ilişkin ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden, … 1. İcra Ceza Mahkemesinin 30/10/2019 tarihli ve 2019/492 değişik iş sayılı kararının, CMK’nın 309/4. maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde mahkemesince yapılmasına, bozma sebebine göre bu aşamada kanun yararına bozma isteminin (1) no’lu nedeni açısından karar verilmesine yer olmadığına, 10/03/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.