20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

VERGİ DAİRESİ SIRA CETVELİ YAPAR

T.C.

YARGITAY

12. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2007/9806

KARAR NO : 2007/13204 Y A R G I T A Y İ L A M I

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX Şikayet

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

İİK.nun 140/1. maddesi gereğince (Satış tutarı, bütün alacaklıların alacağını tamamen ödemeye yetmezse icra dairesi alacaklıların bir sıra cetvelini yapar.) Sıra cetvelini düzenleme yetkisi; ilk haczi koyan icra dairesine aittir. Somut olayda ilk haciz 6183 sayılı yasa uyarınca ve Akyazı Vergi Dairesi tarafından uygulanmıştır

İcra mahkemesince de yasaya uygun olarak karar gerekçesinde yukarıda açıklanan ilkelere yer verildiği görülmektedir. Bu durumda, alacaklının alacağına mahsuben menkulu satın alması, bedelin tamamının kendisine ödenmesi sonucunu doğuracağından sıra cetveli düzenlenmeden oluşan bu işlem yasaya aykırıdır. Mahkemece yapılacak iş gerekçeli kararda da sözü edildiği gibi İİK.nun 361. maddesi uyarınca bedelin alacaklı tarafından dosyaya ödenmesinin sağlanması ve 6183 sayılı Yasanın 21. maddesi de gözetilerek ilk haczi koyan vergi dairesince sıra cetveli yapılmasını belirleyici nitelikte hüküm tesis etmekten ibarettir. Bu nedenle görevsizlik nedeniyle dilekçenin reddi yönünde karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Şikayetçi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 26.06.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.