20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Alacaklı vekilinin talepleri dosyamıza gelmekle okundu.
Alacaklı vekilininin Sıra cetveline karşı 142 nci madde uyarınca  itiraz edildiğini belirtereke  teminat mektubu karşılığında sıra cetvelinde kendisine ödenen payın ödenmesini talep ettiği anlaşıldı.
Talepte bulunan alacaklı tarafın sunduğu Bankasına ait  tarihli ve sayılı  teminat mektubunun “alacaklının dosyadan tahsil ettiği meblağ ile bu meblağın kısmen veya tamamen icra dosyasına iadesinin gerekmesi halinde iade tarihine kadar geçecek süreye ait olan faizin, icra dairesinin ilk yazılı talebi üzerine dosyaya ödenmesi taahhüt edilmelidir.” hususlarını içerdiğnden;
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerktiği kanaat ve sonucuna varıldı.

Karar    :

  1.   Sıra cetveli ve derece kararında  talepte bulunan alacaklıya isabet eden tutarın ödenmesine,
  2. İlgilerin İİK’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk mahkemesi Hakimliğine İş bu kararı şikayet edebileceklerinin ihtarı ile karar verildi.