24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

SON TAPU KAYDI TAPU HİSSEDAR ADRESLERİNİ BİLDİRMEMİŞ TEKRAR İSTEME KARARI

Alacaklı/ Vekilinin     …………..Tur Esas sayılı  Talepleri dosyamıza geldi.
Alacaklı vekilinin talepte belirttiği gayrimenkulün satışını talep ettiği anlaşıldı. Satışı talep edilen taşınmazın “Borçlunun hissesi üzerinde mevcut bilumum takyidatların, takyidatların lehtarı kurum, kuruluş, gerçek veya tüzel kişilerin ve kayıtlarda mevcut adreslerin tarih sırasına göre;
– Taşınmaz hisseli ise hissedarların hisse nispetlerinin ve kayıtlarda mevcut adreslerinin,
– Taşınmazın haciz veya ipotek tesisinden sonra malik değiştirmiş olması halinde yeni malik/maliklerin isim ve mevcut adreslerinin,
Borçlunun ve hissedarların tapu kayıtlarında mevcut adreslerinin celbine karar verilmiştir.”
Ancak İlgili Tapu Müdürlüğü   hissedarların ve diğer ilgililerin adreslerini bildirmediği gibi olup olmadığı hususunu da belirtmemiştir.
 İİK.’nun 127. Maddesi” İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.” şeklinde düzenlenmekle;
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.

Karar    :

  1. Taşınmaz hisseli ise hissedarların hisse nispetlerinin ve kayıtlarda mevcut adreslerinin, Taşınmazın haciz veya ipotek tesisinden sonra malik değiştirmiş olması halinde yeni malik/maliklerin isim ve mevcut adreslerinin İİK.’nun 127. Maddesi gereği ilgili tapu müdürlüğünden tekrar istenmesine,
  2.  Satışa hazırlık işlemlerinin  alacaklı tarafça takibi ve talebi ile tamamlanmasına müteakip satış günü ve yeri tayini talep edilmesi halinde değerlendirilmesine,
  3. İİK.’nun 59. Maddesi gereği varsa masraflarının ödenmesi  halinde talebin kabulüne İİK.’nun 16. Maddesi gereği verilen kararın ……. İcra Hukuk Mahkemesine şikayet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.