24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

YASAL ZORUNLULUKTAN KAYNAKLANAN FERAGATLERDE TAHSİL HARCI

12. Hukuk Dairesi         2018/13071 E.  ,  2019/16562 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Örnek 7 takipte; takibin kesinleşmesinden sonra alacaklı vekili icra dosyasına sunduğu dilekçesi ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na eklenen geçici 75. madde kapsamında olan alacaklardan bakiye asıl alacağın ödenmesi talebi ile borçlu Üniversiteye yapılacak başvurunun kabulü için takipten feragat edilmiş olması bir yasal şart olarak düzenlendiğinden, işbu yasal düzenleme çerçevesinde yapılacak ödeme başvurusu kapsamında ve mevcut asıl alacağımız baki kalmak kaydıyla işbu icra takibinden feragat ediyoruz. Borçlu Üniversite, 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 13. maddesi ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 56/b maddesi gereğince her türlü harçtan muaf kamu kurumu olduğundan, feragat sebebiyle tarafımızdan “harç alınmadan” dosyanın işlemden kaldırılmasını talep ederim.” şeklinde takipten şartlı olarak feragat ettiği, bunun üzerine icra müdürlüğünce, alacaklının bu talebine karşılık, feragat sebebiyle takip konusu miktar üzerinden (kısmi ödemeler hariç kalan kısımdan) feragat harcı ödemesi gerektiği yönünde karar verildiği, bu işlemin iptaline yönelik alacaklının icra mahkemesine başvurusu üzerine şikayetin ilk derece mahkemesi tarafından reddine karar verildiği, alacaklının istinaf yoluna başvurması üzerine Bölge Adliye Mahkemesi tarafından alacaklının istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.
Dairemizin yerleşik uygulamalarında, feragatin; alacağın haricen tahsiline karine olduğu, bu nedenle feragat edildiği takdirde harcının alacaklı tarafından ödenmesi yönünde ise de; somut olayda, alacaklı vekilinin bu takipten feragatinin, 7104 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Ve Bazı Kanunlar İle 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22. maddesi ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na eklenen geçici 75. madde kapsamındaki kanunun açık düzenlemeleri gereği yapıldığı, ancak takipten feragat etmesi halinde, alacaklarının ilgili borçlu kurumca ödeneceğinin hüküm altına alındığı anlaşılmakla, alacaklının feragati, tahsile dayalı olmayıp yasal zorunluluktan kaynaklanmaktadır.
O halde; icra müdürlüğünce, alacaklının feragatinden dolayı harç alınması gerektiğine yönelik memur işlemi hatalı olup şikayetin kabulü gerekirken yazılı şekilde reddi yönünde hüküm tesisi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile, yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/1. maddesi uyarınca, … Bölge Adliye Mahkemesi 23.Hukuk Dairesinin 28/6/2018 tarih, 2018/1485 E-2018/1463 K.sayılı istinaf talebinin reddine ilişkin kararının KALDIRILMASINA, Büyükçekmece 2.İcra Hukuk Mahkemesi’nin 02/05/2018 tarih ve 2018/419 E.-2018/567 K. sayılı kararının BOZULMASINA, dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 14/11/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.