25 Haziran 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

6352 sayılı kanun ile değişik İİK.nın 88/6. Maddesi muhafazasına gerek kalmayan malların tasfiyesi hakkında mahkemeye müzekkere

NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE
GÖNDERİLMEK ÜZERE

Müdürlüğümüze ait yukarıda dosya numarası yazılı takip dosyamızda borçluya ait bulunan mallar tarihinde haciz edilerek muhafaza altına alınmıştır.

Mali, cezai sorumluluğu ihtarı ve izahı yapılarak yediemin ’e ücret takdiri ile teslim edilerek muhafazasının sağlandığı İ.İ.K. nun 88.maddesi gereğince alacaklı vekili tarafından masraf peşin olarak depo edilmemiştir.

Bu güne kadar birikmiş yediemin depo ücretinin ödenmediğinden 02/07/2012 tarih ve 6352 sayılı kanun ile değişik İİK.nın 88/6. Maddesinde belirtildiği üzere muhafazasına gerek kalmayan menkul malların tasfiyesi amacı ile menkul malları teslim alması için borçluya ihtarlı muhtıra tebliğe gönderilmiştir.
İlgililere yapılan tebliğe rağmen gerek alacaklı vekili tarafından muhafaza masraflarının karşılanmaması ve gerekse borçlu tarafından yediemin ücretinin ödenmek sureti ile mallarını teslim almaması ayrıca haciz edilen mahcuz mallar üzerindeki haczin düşmesi ve muhafaza masraflarının mahcuz malların değerini aşması sebebiyle İ.İ.K.nun 88/5 md. gereğince mahcuz malların satışına karar verilip verilmeyeceği hususunun değerlendirilerek verilecek karar ile birlikte dosyamızın müdürlüğümüze iade edilmesi arz olunur.