20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

6352 Sayılı yasa ile değişik İİK 88/6 ve geçici 11. maddesi ve Adalet Bakanlığı Hukuk işleri genel Müdürlüğünün 21.12.2012 tarih ve 29577 sayılı genelgesi gereği alacaklıya muhtıra

Yukarıda numarası yazılı olan dosyamızdan fiili haczi yapılarak mufaza altına alınan mahcuzlar halen yediemin deposunda bulunmaktadır.
İlgili yeddiemin depolarının müdürlüğümüze müracaatları üzerine ;
Tarafınızca fiili hacizlerinin yenilenerek , Muhafaza için gerekli olan masraflar dosyaya depo edilmediği takdirde 6352 Sayılı yasa ile değişik İİK 88/6 ve geçici 11. maddesi ve Adalet Bakanlığı Hukuk işleri genel Müdürlüğünün 21.12.2012 tarih ve 29577 sayılı genelgesi gereğince tasfiye işlemlerine başlanılacak olup ;
iş bu muhtıranın tarafınıza tebliğinden itibaren en geç 7 gün içerisinde malın muhafaza masrafı olan 1.500,00 TL nin depo edilmesi aksi taktirde ilgili malların yukarıdaki şartlar dahilinde 6352 sayılı yasanın geçici 11. maddesi uyarınca tasfiye kapsamında değerlendirileceği hususları ihtaren tebliğ olunur.