24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

6352 sayılı yasanın geçici 11. Maddesi, İİK.nın 88/6. madesi borçluya muhtıra

Müdürlüğümüzün yukarıda bilgileri verilen dosyasında tarihinde haczedilerek muhafaza altına alınan menkullere ilişkin haciz İ.İ.K. 106-110 maddeleri gereğince düşmüştür.
Uygulaması 05/01/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren 6352 sayılı yasanın geçici 11. Maddesinde belirtildiği üzere İİK.nın 88/6 maddesi gereğince menkullerin haczin düşmüş olduğu, haczinde tekrar talep edilip yenilenmediği bu nedenle hacizli menkullerin muhafazasına gerek bulunmadığından,
İş bu muhtıranın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde muhafaza altındaki anılan malları yediemin ücretini ödemek sureti ile iade almanız aksi taktirde İcra Hukuk Mahkemesi’nden alınacak karar üzerine muhafaza altındaki anılan menkul mallar satılarak paraya çevrilecek ve bedeli yediemin ücreti olarak ödeneceği hususu ihtaren tebliğ olunur.