13 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

HACİZLİ TAŞINMAZIN ALACAKLIYA DEVRİNDEN SONRA HACİZLERİN KALDIRILMASI TALEBİNDE TAHSİL HARCI

8. Hukuk Dairesi         2015/2414 E.  ,  2015/3925 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İcra Hukuk Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Şikayet

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:


K A R A R

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Borçlu vekili İcra Mahkemesi’ne başvurusunda; müvekkili şirket aleyhine başlatılan takip ile gayrimenkulu üzerine haciz konulduğunu, ancak alacaklının hacizden sonra iki yıl içinde satış isteminde bulunmadığını, 31.05.2014 tarihinde haczin düşmesi nedeniyle, haciz şerhinin kaldırılması talebinin, İcra Müdürlüğü tarafından hukuka aykırı şekilde dosya borcunun %4,55’i nispetinde harç yatırılması halinde haczin fekkine karar verildiğini, kararın iptaline karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece; borçlu … adına kayıtlı … Mevkii, 325 Parselde bulunan mahcuz taşınmazın 25.04.2014 tarihinde alacaklı …i’ne satıldığı, borçlunun mahcuz taşınmazı alacaklıya devir işleminin dosya borcunun haricen tahsil edildiğine karine oluşturduğu, bu durumda haczin kaldırılması için haricen tahsil nedeniyle Harçlar Kanunu 28/b maddesi gereğince harç alacağının doğduğu ve 1 sayılı Tarife B/ I- 3 a maddesi gereğince %4,55 oranında tahsil harcı yatırılması gerektiği anlaşıldığından 02.06.2014 tarihli memur işleminin yerinde olduğu gerekçesiyle şikayetinin reddine karar verilmiştir.
492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 28/b maddesine göre, tahsil harcı, alacağın ödenmesi sırasında yatırılan paradan tahsil edilir.
Somut olayda İcra Müdürlüğü’nce dosya borcunun tamamı üzerinden tahsil harcı hesaplanmıştır. Oysa ki haciz konulan borçlunun taşınmazının satış bedeli üzerinden alınması gerekecektir. Bu durum karşısında Mahkemece duruşma açılarak tarafların beyanları alınarak haricen tahsile esas alınan icra dosya alacaklısı …’ne satılan taşınmazın satış işleminde satış bedeli belirlenerek bakiye dosya borcu ile satın alınan taşınmazdan hangisinin değeri daha az ise tahsil harcının o miktar üzerinden alınması gerektiği düşünülerek sonuca gidilmesi gerekirken yazılı şekilde şikayetin reddine karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK’nun 388/4. (HMK m. 297/ç) ve İİK’nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 12.02.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.