20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

LİMİT İPOTEĞİNDE İİK.’NUN 150/C KALDIRMA TAHSİL HARCI

12. Hukuk Dairesi         2017/5688 E.  ,  2018/10528 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … … Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı … Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Alacaklı tarafından asıl borçlu ve ipotek verenler aleyhine ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı icra takibine başlandığı, ipotek veren üçüncü şahıs … Asansör İnş. San. Ltd. Şti.nin, icra memurluğuna başvurarak; … İli, … İlçesi, …ü pafta: 2 parsel: 2501, … İli, … İlçesi, …ü pafta: 2 parsel: 2502 nolu taşınmazların tapu kaydına İİK’nin 150/C maddesine göre konulan şerhin kaldırılmasını talep ettiği, icra memurluğunca takip çıkışı üzerinden tahsil harcı yatırılması halinde işlem yapılmasına dair işlem tesis edildiği, ipotek veren üçüncü şahıs … Asansör İnş. San. Ltd. Şti.nin şikayet yolu ile icra mahkemesine başvurarak, taşınmazların belirlenen kıymet takdiri üzerinden tahsil harcı alınması gerektiğini ileri sürdüğü, … 1. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 28/03/2017 tarih ve 2017/70 E. – 2017/118 K. sayılı kararı ile bir kısım taşınmazlardaki İİK’nin 150/C maddesine göre … şerhin kaldırılması talebinin, alacağın haricen tahsil edildiği yönünde değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle şikayetin reddine karar verildiği, alacaklının şikayetin reddi kararına karşı istinaf yoluna başvurduğu, … … Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesinin 21/04/2017 tarih ve 2017/780 E.-2017/692 K. sayılı kararı ile HMK’nin 353/1-b-1. maddesi gereğince istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği görülmektedir.
TMK’nin 851 ve 881. maddelerinde ifadesini bulan ve muhtemel bir alacağın teminatı olarak tesis edilen üst sınır (limit) ipoteğinde, borcun ulaşacağı miktar belirsiz olduğundan, taşınmazların ne miktar için teminat teşkil edeceği, ipotek akit tablosundaki limitle sınırlandırılmıştır. TMK’nin 875. maddesinde belirtilen ve ipotekle teminat altına alınan ana borç, faiz, icra takip giderleri ve taraflarca kararlaştırılan eklentilerden oluşan toplam borç miktarının, bu limiti aşması mümkün değildir (HGK. 24.05.1989 tarih, 1989/11-294 E, 1989/378 K). İpoteğin üst sınır ipoteği olması halinde, borçlu, sadece ipotek akit tablosunda belirtilen miktar ile sınırlı olarak sorumludur.
Şikayete konu takip dosyası incelendiğinde; alacaklı banka tarafından 4 adet taşınmaz hakkında takibe geçildiği, … İli, … İlçesi, …ü pafta:2 parsel:2501 nolu bağımsız bölüm üzerine tesis edilen … yevmiye nolu, 23/12/2011 tarihli, 1.000.000 TL bedelli 1. derece limit ipoteğinin, … İli, … İlçesi …ü pafta:2 parsel:2502 nolu bağımsız bölüm üzerine tesis edilen … yevmiye nolu, 23/12/2011 tarihli 1.000.000 TL bedelli limit ipoteğinin, asıl borçlunun bankadan kullandığı ve kullanacağı kredilerin teminatı olmak üzere üst sınır ipoteği olarak kurulduğu anlaşılmaktadır.
Yukarıda açıklandığı üzere, borçlu, ipotek akit tablosunda belirtilen miktar ile sınırlı olarak sorumlu olacağından, toplam takip çıkışı üzerinden değil, ipotek limitlerinin üzerinden tahsil harcının hesaplanarak alınması gerekir.
O halde mahkemece, şikayetin kısmen kabulü ile … İli, … İlçesi …ü pafta:2 parsel:2501 nolu bağımsız bölüm üzerine tesis edilen ipotek limitleri olan 1.000.000 TL ve … İli, … İlçesi, …ü pafta:2 parsel:2502 nolu bağımsız bölüm üzerine tesis edilen 1.000.000 TL üzerinden tahsil harcının hesaplanarak alınması gerektiğinden, İİK’nin 17. maddesi uyarınca memurluk işleminin düzeltilmesine karar verilmesi yerine, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Şikayetçi ipotek veren üçüncü şahsın temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nin 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nin 373/1. maddesi uyarınca, … … Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesinin 21/04/2017 tarih ve 2017/780 E.-2017/692 K. sayılı kararının (KALDIRILMASINA), … 1. İcra Hukuk Mahkemesinin 28/03/2017 tarih ve 2017/70 E. – 2017/118 K. sayılı kararı (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin de … Adliye Mahkemesi’ne gönderilmesine, 24/10/2018 gününde oy birliğiyle karar verildi.