4 Mart 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Alacaklı asil tarafından feragat edilir ise vekalet ücreti

1136 sayılı Avukatlık yasasının 164/son maddesinde; "Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir" hükmünün vekil ile müvekkil arasında çıkacak ücret uyuşmazlıklarını düzenlemek amacıyla öngörülmüş bulunmasına, ne var ki; aynı maddenin "bu ücretin, iş sahibinin borcu nedeniyle takas mahsup edilemeyeceğinin" belirtilmiş olması

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E:2004/12-213 K:2004/215

Esas no: 2004/12-213

Karar no: 2004/215

Tarih: 07.04.2004

DAVA :

Taraflar arasındaki “şikayet” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Isparta İcra Tetkik Merciince şikayetin reddine dair verilen 19.02.2003 gün ve 2003/41 E- 43 K.sayılı kararın incelenmesi şikayet eden vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 12.Hukuk Dairesi’nin 12.05.2003 gün ve 2003/7784-10723 sayılı ilamiyle; ( …Takas mahsup talebinde bulunan Göltaş AŞ. adına Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 2002/7748-14381 sayılı ve 19.12.2002 tarihli ilam ile 275.000.000 TL avukatlık ücreti taktirine karar verilmiş olup, borçlunun sözü edilen avukatlık ücretinden dolayı takas ve mahsup talebi yerindedir. Bu duruma rağmen mercice takas mahsup talebinin reddine karar verilmesinin isabetsizdir… ) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Temyiz Eden : Şikayet eden vekili

Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

KARAR :

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, mahkeme kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasasının 423/6.maddesinde vekalet ücretinin yargılama giderleri arasında sayılmış olup, aynı yasanın 424.maddesinde de yargılama gideri olacak hükmolunan vekalet ücretinin, ancak iki taraf arasında geçerli olacağının belirtilmesine ve takip dayanağı ilamda da bu yönde hüküm kurulduğunun anlaşılmasına, 1136 sayılı Avukatlık yasasının 164/son maddesinde; “Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir” hükmünün vekil ile müvekkil arasında çıkacak ücret uyuşmazlıklarını düzenlemek amacıyla öngörülmüş bulunmasına, ne var ki; aynı maddenin “bu ücretin, iş sahibinin borcu nedeniyle takas mahsup edilemeyeceğinin” belirtilmiş olması karşısında belirtilen gerekçe ile usul ve yasaya uygun bulunan direnme kararının onanması gerekir.

SONUÇ :

Şikayet eden vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile, direnme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı ( 2.200.000 ) lira bakiye temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 07.04.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.