5 Mart 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

ALACAKTAN VAZGEÇMEDE SENET TESLİMİ

12. Hukuk Dairesi         2013/15553 E.  ,  2013/23217 K.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için  Tetkik Hakimi tarafından  düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takipte borçlunun, borcun ödendiği iddiasına dayanarak takibin iptali istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece istemin reddine karar verildiği görülmektedir.
Somut olayda alacaklı vekili tarafından verilen cevap dilekçesinde, borçlu hakkında daha önce yapılan Edirne 1. icra müdürlüğünün 2012/2679 esas sayılı takip dosyasında 11 adet bononun takibe konulduğu, borçlunun 7 adet bononun karşılığını ödediği ancak 4 tanesinin ödenmediği gerekçesi ile bu defa Edirne 1. icra müdürlüğünün 2012/7904 esas sayılı dosyasında takibe geçtikleri belirtilmiştir. İtiraza konu Edirne 1. icra müdürlüğünün 2012/2679 esas sayılı takip dosyasında,  alacaklının da kabulünde olan Edirne 1. İcra Müdürlüğünün 2012/2679 esas sayılı dosyasındaki bonolardan 4 tanesinin takibe dayanak yapıldığı görülmektedir.
Aynı bonolara dayalı olarak daha önce yapılan 2012/2679 esas sayılı takipte ise alacaklı vekilinin, vekaletnamesindeki yetkiye dayanarak, 08.06.2012 tarihinde “Alacağımızdan vazgeçiyoruz. Senetlerin iadesi için gereğinin yapılmasını arz ve talep ederim” beyanını içeren dilekçe verdiği, aynı gün tahsil harcını ödediği ve hacizlerin kaldırılmasını talep ettiği görülmektedir. Burada alacaklı vekili takipten değil, alacağın özünden feragat etmiştir.  İtiraza konu takibe dayanak yapılan aynı senetler için daha önce yapılan bu takipte alacağa ilişkin hakkında özünden vazgeçilmiş olduğundan aynı senetlere dayanarak yeniden takip yapılamaz.
O halde mahkemece 6100 Sayılı HMK’nun 307 ve devamı maddeleri gereğince borca itirazın kabulü ile borçlu hakkındaki takibin durdurulmasına karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile itirazın reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ  : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20.06.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.