20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Ayda 100 Yeni Türk Lirasını geçmeyen nafaka takiplerinde harç

3. Hukuk Dairesi         2011/20745 E.  ,  2012/3067 K.

Taraflar arasında görülen nafaka davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Y A R G I T A Y K A R A R I
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, sair temyiz itirazları yerinde değildir.492 sayılı Harçlar Kanununun değişik 13/c maddesi gereğince; “Ayda 100 TL’yi geçmeyen nafakalara ait dava ve takipler harçtan muaf olup, birden fazla kişiler lehine nafakaya hükmedilmesine dair ilamlarda her kişi lehine hükmedilen miktar müstakil olarak nazara alınacağından, temyize konu hükümde aylık 100 TL’yi geçmeyecek miktarda tedbir nafakası taktir edilmiş olmakla harç alınmaması gerektiğinden, 2. fıkrasından “Peşin alınan 17,15 harcın mahsubu ile bakiye 72,53 TL harcın davacıdan alınarak hazineye irat kaydına” cümlesinin çıkartılarak yerine “Davanın harçtan muaf olması nedeniyle peşin alınan harcın istek halinde davacıya iadesine” cümlesinin ilave edilmesi suretiyle hükmün düzeltilmesine ve düzeltilmiş bu şekliyle ONANMASINA, 2.75. TL bakiye temyiz harcının temyiz edene yükletilmesine, 13/02/2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.