4 Mart 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yargı Harcı

22. Hukuk Dairesi         2019/4983 E.  ,  2019/13664 K.


Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen karar, duruşmalı olarak süresi içinde davalılardan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu vekili tarafından temyiz edilmiş ise de; işin mahiyeti itibariyle duruşma isteminin reddine, incelemenin dosya üzerinden yapılmasına karar verilmiş olmakla; dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:


Y A R G I T A Y K A R A R I
Dosya kapsamının birlikte değerlendirilmesiyle yapılan inceleme sonucunda, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kurallarına göre ve özellikle davalı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu vekiline 13.12.2018 tarihinde tebliğ edilen ilk muhtıradan sonra da harcın tamamlanmadığının anlaşılmasına göre, Bölge Adliye Mahkemesi kararında bir isabetsizlik bulunmadığından, yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan kararın bu ilave gerekçe ile ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz harcının temyiz edene yükletilmesine, 20.06.2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.