24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yargı Harç

22. Hukuk Dairesi         2017/41804 E.  ,  2017/21791 K1-Yargıtay tarafından temyiz incelemesi yapılabilmesi için, temyiz harç ve giderlerinin temyiz eden tarafından mutlaka tam olarak yatırılması gerekir.
Temyiz giderleri, dava dosyasının Yargıtaya gönderilmesi ve temyiz incelemesinden sonra Yargıtay tarafından dosyanın mahkemeye iadesi için gereken giderler ile temyiz incelemesi sırasında Yargıtayda ve temyiz incelemesi sonrası yerel mahkemede yapılması gereken tebligatlar için gerekli giderleri kapsar.
Temyiz harçları ise (Mahkemece alınması gereken temyiz harçları) başvurma harcı ile karar ve ilam harcından oluşmaktadır.
Başvurma harcı harçlar yasasında düzenlenmiş, her yıl miktarı değişen maktu bir harç olup temyiz eden tarafından yatırılması zorunludur.
Nispi harca tabi davaların kabulüne ilişkin kararların temyizi halinde, mahkemece hükmedilen miktar üzerinden hesaplanan nispi karar ve ilam harcının dörtte birinin nispi temyiz karar harcı olarak yatırılmalıdır.
Ek kararı(ve asıl kararı) temyiz eden davalı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun temyiz dilekçesinin süresinde temyiz defterine kaydının yapılmış bulunmasına rağmen temyiz başvuru ve karar harcını yatırmadığı anlaşılmaktadır. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 15/6. maddesinde “Kurum, bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili iş ve işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. ” hükmü bulunmaktadır. Ancak, bu kurumun yargı harcından da muaf olduğuna dair özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu durumda anılan davalı tarafa temyiz yoluna başvurma harcı ile temyiz karar harcının kanunda öngörülen bir haftalık kesin süre içinde tamamlanması, aksi halde temyiz başvurusundan vazgeçilmiş sayılacağı konusunda 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 366. maddesi uyarınca temyiz kanun yolu bakımından kıyasen uygulanacak 344. maddesi gereğince davalı tarafa muhtıra çıkartılarak kanuni süre beklendikten sonra tekrar Dairemize gönderilmesi için;
2-Dosya içeriğine göre; davalı Kurumun asıl temyiz dilekçesinin davacıya tebliğ edilmediği anlaşılmakla; tebliğ edilmiş ise tebliğ belgesinin eklenmesi, tebliğ edilmemiş ise yöntemince tebliğ edildikten ve temyiz süresi beklendikten sonra tekrar Dairemize gönderilmesi için dosyanın … Bölge Adliyesi Mahkemesi 8. Hukuk Dairesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 12.10.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.