13 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Aynı zamanda ipotek alacaklısı olan ve Takip Talebi Bulunmayan Alacaklıya Ödemede Tahsil Harcı oranı

12. Hukuk Dairesi 2016/9391 E.  ,  2017/827  K.

“…Alacaklı, kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile başlatılan takipte taşınmazın üçüncü kişiye ihale edilmesinden sonra, aynı zamanda ipotek alacaklısı da olmasına rağmen ipotek alacağı için ayrıca bir icra takibi yapılmamış olmasına karşın, ihale bedeli üzerinden tahsil harcının %2,27 yerine %11,38 olarak hesaplanıp fazla harç tahsil edildiğini ileri sürerek fazla tahsil edilen harcın iadesini talep etmiş, icra müdürlüğünce Harçlar Kanun’una ekli 1 sayılı tarifenin icra iflas harçlarını düzenleyen B-l-3c maddesine uygun harç alındığı gerekçesi ile talep reddedilmiş, alacaklının memur işlemini şikayeti üzerine mahkemece, şikayetin reddine karar verildiği görülmüştür.

30.12.2013 tarihli ve 28867 Sayılı Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren Harçlar Kanunu Genel Tebliğinin icra harçları kısmının 3. maddesinin e) fıkrasında, takip talebi bulunmayan alacaklılara, İcra ve İflas Kanunu’nun 125. maddesinin 3. fıkrası gereğince ödenen paralardan %2,27 oranında harç alınacağı belirtilmiştir.

Somut olayda, ihale bedeli alacaklıya İcra ve İflas Kanunu’nun 125. maddesinin 3. fıkrası gereğince ödendiğinden ihale bedeli üzerinden alınması gereken harç %2,27 oranında olmalıdır…”