25 Haziran 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Birden fazla borçlu varsa tahsil harcı oranın belirlenmesinde, her bir borçlu açısından ayrı değerlendirme yapılmalı

12. Hukuk Dairesi         2018/2003 E.  ,  2018/5726 K.

“….Birden fazla borçlunun takip edildiği hallerde, tahsil harcı oranın belirlenmesinde, her bir borçlu açısından ayrı değerlendirme yapılması esastır.
Mahkemece hükme alınan 24.11.2015 tarihli bilirkişi raporunda, şikayetçi borçluya icra emri tebliğ edilmeden önce diğer takip borçlusunun aracına haciz konulması nedeniyle şikayetçi borçlunun % 9,10 oranında tahsil harcından sorumlu olduğu kabul edilerek hesaplama yapıldığı görülmüştür.
O halde, mahkemece, şikayetçi borçlunun icra emrinin tebliği üzerine İİK.nun 32/1 maddesinde belirtilen 7 günlük sürede dosyaya yaptığı ödeme nedeniyle 492 Sayılı Harçlar Kanunu’na ekli (1) sayılı tarifenin icra harçlarını düzenleyen B-1/3-a maddesine göre ödenen paradan % 4,55 tahsil harcı alınması
…”

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Borçlu vekili icra mahkemesine başvurusunda, takibe konu borcun kendilerine düşen kısmı ödendiği halde, bakiye borç muhtırası çıkarıldığını ileri sürerek bahse konu muhtıranın iptali ile icranın geri bırakılmasına karar verilmesini talep etmiş, mahkemece, şikayetin reddine karar verilmiştir.
İcra takip dosyasında, borçluya icra emri tebliğ edilmesi üzerine İİK.nun 32/1. maddesinde belirtilen 7 günlük süre içinde dosyaya 163.570,55 TL ödeme yapıldığı görülmüştür.
İcra takiplerinde, takip çıkış miktarı üzerinden 492 sayılı Harçlar Kanunu’na ekli (1) sayılı tarifenin B/I- 3. fıkrasına ve takip safhasına göre tahsil harcı alınır. Ancak bu tahsil harcının doğabilmesi için takibin o safhasının yerine getirilmesi gerekir (Ödeme veya icra emrinin tebliği, haciz işleminin yapılması veya satış işleminin kesinleşmesi gibi).
492 Sayılı Harçlar Kanunu’na ekli (1) sayılı tarifenin icra harçlarını düzenleyen B-1/3-a maddesine göre; ödeme, ödeme ve icra emrinin tebliğinden sonra, fakat hacizden önce yapılmışsa, ödenen paralardan % 4,55 tahsil harcı alınmaktadır. Aynı Yasa’nın 3/b bendinde ise; tahsil harcının, “hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan % 9,10 oranında kesileceği öngörülmüştür.
Birden fazla borçlunun takip edildiği hallerde, tahsil harcı oranın belirlenmesinde, her bir borçlu açısından ayrı değerlendirme yapılması esastır.
Mahkemece hükme alınan 24.11.2015 tarihli bilirkişi raporunda, şikayetçi borçluya icra emri tebliğ edilmeden önce diğer takip borçlusunun aracına haciz konulması nedeniyle şikayetçi borçlunun % 9,10 oranında tahsil harcından sorumlu olduğu kabul edilerek hesaplama yapıldığı görülmüştür.
O halde, mahkemece, şikayetçi borçlunun icra emrinin tebliği üzerine İİK.nun 32/1 maddesinde belirtilen 7 günlük sürede dosyaya yaptığı ödeme nedeniyle 492 Sayılı Harçlar Kanunu’na ekli (1) sayılı tarifenin icra harçlarını düzenleyen B-1/3-a maddesine göre ödenen paradan % 4,55 tahsil harcı alınması
ve bu hesaplamaya göre şikayetçi borçlunun bakiye borcunun kalıp kalmadığı hususunda bilirkişi raporu aldırılarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, hatalı ve yanlış hesaplamaya dayalı bilirkişi raporu esas alınarak hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04/06/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.