13 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Takipten vazgeçilmesi halinde harçtan sorumlu olan alacaklıdır

12. Hukuk Dairesi         2012/28819 E.  ,  2013/5490 K.

Harçlar Kanunu’nun 11 ve 23. maddelerine göre ise, takipten vazgeçilmesi halinde harçtan sorumlu olan alacaklıdır.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İstanbul Anadolu 7. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 09/08/2012
NUMARASI : 2012/664-2012/784

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için  Tetkik Hakimi  tarafından  düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
492 Sayılı Harçlar kanununun 23. maddesinin 1. cümlesinde; “ Her ne sebep ve suretle olursa olsun, icra takibinden vazgeçildiğinin zabıtnameye yazılması için vazgeçilen miktara ait tahsil harcının yarısı alınır. Ancak haczedilen mal satılıp paraya çevrildikten sonra vazgeçilirse tahsil harcı tam olarak alınır” hükmü yer almaktadır.
Harçlar Kanunu’nun 11 ve 23. maddelerine göre ise, takipten vazgeçilmesi halinde harçtan sorumlu olan alacaklıdır.
Somut olayda Kadıköy 3. İcra Müdürlüğü’nün 2011/15227 sayılı takip dosyasında, alacaklı vekilinin, 06.06.2012 tarihinde “…takipten ve bu takip ile ilgili tüm haklarımızdan fergat ediyorum. İcra dosyasındaki tüm bedellerin borçlusuna … iadesini talep ediyorum” şeklinde beyanı olup bu beyanını imzası ile onayladığı anlaşılmaktadır.
İİK.nun 15/1. maddesi gereğince de, “Kanunda aksi yazılı değil ise” bütün harç ve masraflar borçluya aittir. Maddede ifade edilmiş bulunan “kanunda aksi yazılı değil ise bütün harç ve masrafların borçluya ait olduğu” kuralının istisnalarından biri de 2548 Sayılı Kanunda bahsedilen cezaevi harcıdır. Cezaevi harcının sorumlusu alacaklı olduğundan bu hususun tahsil anında icra müdürlüğünce göz önüne alınması gerekir. Diğer taraftan borçlu cezaevi harcını itirazi kayıt ile ödemek zorunda kalmıştır. Bu durumda cezaevi harcından kanun gereği alacaklı taraf sorumlu bulunduğuna göre bu harcın da borçludan tahsili yönündeki icra müdürlüğü işlemi yasaya uygun bulunmamaktadır.
O halde mahkemece şikayetin kabulü gerekirken reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ  : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 21.02.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.