20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

BORÇLU YURTDIŞINDA İSE MERNİS ADRESİNE TK 21/2. MADDE GEREĞİ ŞERHLİ GÖNDERİLEMEZ

Alacaklı vekilinin dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.
Dilekçe ve dosya incelendi ;
Borçluya Tebligat Kanunun 21/2. Maddesi gereği tebligat gönderilmesini talep ettiği , iade gelen tebligatta borçlunun yurt dışında olduğundan bahisle iade edildiği anlaşıldı.
Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2013/11414  Esas sayılı kararlarıda “Borçlunun ödeme emrindeki adresi ile mernis adresine yapılan tebligatlar da yurt dışında  olduğu tespit edildiğine  göre  7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 10/2.maddesi uyarınca, borçlunun adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinin, bilinen en son adresi olarak kabul edilmesinin ve bu adrese tebligat yapılmasının koşulları oluşmamıştır” şeklinde karar verildiğinden  Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar    :
 Talebin reddine,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile  karar verildi.