25 Haziran 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

BORÇLUNUN İSMİ İLE İLGİLİ MADDİ HATANIN DÜZELTİLMESİ İLE HACİZ KALDRIMADA HARÇ

12. Hukuk Dairesi         2014/19574 E.  ,  2014/26736 K.

MAHKEMESİ : Bakırköy 4. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 16/05/2013
NUMARASI : 2013/716-2013/712

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Genel haciz yolu ile yapılan ilamsız takipte alacaklı vekilinin icra mahkemesindeki şikayetinde; icra müdürlüğüne yaptığı 18.04.2014 tarihli başvuruda takip borçlusu …….Trans Bellüşler Uluslararası Tic. Ltd. Şti’nin isminin sehven…….Uluslararası Taşımacılık Dış Tic. Ltd. Şti. olarak yazıldığı, borçlunun ismi ile ilgili maddi hatanın düzeltilmesi ile harçsız olarak araçlar üzerindeki haczin kaldırılması talebinin reddedildiği, ret kararının iptalini istemiş olup mahkemece alacaklının, takip talebinde yazılı borçlu isminin düzeltilmesi ile ilgili olumlu veya olumsuz bir karar vermeksizin, araç haczinin kaldırılması için tahsil harcı alınması gerektiği gerekçesi ile şikayetin reddine karar verildiği görülmüştür.
Mahkemece HUMK’nun 124/3. maddesi uyarınca takibin …….Trans Bellüşler Uluslararası Tic. Ltd. Şti. yerine takibin borçlu şirkete yöneltilmesinin maddi hatadan kaynaklanıp kaynaklanmadığı araştırılıp sonucuna göre karar verilmesi gerekirken bu hususda bir değerlendirme yapılmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11/11/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.