23 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

HALK BANKASI VE ZİRAAT BANKASI YAPILANDIRMA SÜRESİ VE VARLIK FONUNA DEVRİ – HARÇ SORUMLUĞUNA ETKİSİ

T.C. ANTALYABÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 12. HUKUK DAİRESİ
DOSYA NO : 2020/1023 KARAR NO : 2020/2328
MAHKEMESİ : BULDAN İCRA HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 25/10/2019
NUMARASI : 2019/28 Esas, 2019/42 Karar
DAVACI : T. HALK BANKAS AŞ
DAVALI : MALİYE HAZİNESİ
DAVANIN KONUSU : Şikayet – Alacağına mahsuben taşınmazı ihaleden alan
Halkbankasından tahsil harcı ve cezaevi harcı alınamayacağı iddiası

TARAFLARIN İSTEM VE CEVAPLARININ ÖZETİ:
Şikayetçi alacaklı vekili dilekçesinde; müvekkili bankanın alacaklı olduğu icra dosyasından ihale yoluyla alacağına mahsuben müvekkiline 100.000,00 TL bedelle satılan taşınmazın satış bedelinden tahsil harcı ve cezaevi harcı alınmaması taleplerinin reddine ilişkin icra müdürlüğünün işleminin, 6741 Sayılı Yasanın 8.maddesine aykırı olduğunu, müvekkili bankanın Türkiye Varlık Fonuna tabi bir şirket olduğunu, 4389 Sayılı Yasaya eklenen 5.maddeye ve aynı Yasanın 14/5-c maddesine göre müvekkilinin bu harçları ödemekle yükümlü olmadığını belirterek 09/09/2019 tarihli işlemin iptaline ve alınan harçların müvekkiline iadesini istemiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ :
İlk derece mahkemesince verilen kararın gerekçesinde şu açıklamalarda bulunulmuştur: “6741 Sayılı Kanun madde 8 de ” (1) Bu Kanuna göre kurulan Şirket ve Türkiye Varlık Fonu ile Şirket tarafından kurulacak şirketler ve alt fonlar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır. Bu muafiyet, bunların kazanç ve iratları üzerinden 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak vergi kesintilerini de kapsar. (2) Şirket ve Türkiye Varlık Fonu ile Şirket tarafından kurulacak şirketler ve alt fonlar, elektrik ve havagazı tüketim vergisi ve yangın sigortası vergisi hariç olmak üzere 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınan vergi, harç, katılma payı ile tasdik ücretlerinden, sahip olduğu taşınmazlar dolayısıyla emlak vergisinden, satın alınan ve satılan taşınmazlar ile ilgili olarak tapu ve kadastro döner sermaye bedellerinden ve her türlü dava ve icra işlemlerinde teminat yatırma mükellefiyetlerinden muaftır. (3) Şirket ve Türkiye Varlık Fonu ile Şirket tarafından kurulacak şirketler ve alt fonların kuruluş ve tescil işlemleri ile esas sözleşmesinin tescil ve ilan işlemleri de dâhil olmak üzere faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdikleri işlemlerle ilgili düzenlenen tüm kâğıtlar damga vergisinden, tüm iş ve işlemleri her türlü harçtan, her ne nam adı altında olursa olsun nakden veya hesaben banka ve sigorta muameleleri vergisi mükelleflerine ödedikleri tutarlar ile her ne nam adı altında olursa olsun nakden veya hesaben lehe aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden, her türlü kredi kullanım işlemleri kaynak kullanımını destekleme fonundan istisnadır. (4) Şirket ve Türkiye Varlık Fonu ile Şirket tarafından kurulacak şirketler ve alt fonlar, kamu iktisadi teşebbüsleri de dâhil, sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan veya özel kanunla kurulan kamu .kurum, kuruluş ve ortaklıklarına uygulanan mevzuat, uygulama
T.C ANTALYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 12. HUKUK DAİRESİ 2020/1023 Esas, 2020/2328 Karar S:2

ve kısıtlamalara tabi değildir.” hükmü bulunmaktadır. Somut olayda, Buldan İcra Müdürlüğü’nün 2016/595 esas sayılı dosyası ile alacaklı Halk Bankası vekili tarafından KDV, Damga Vergisi, Tahsil ve Cezaevi harcı alınmaksızın işlem yapılarak satışa konu gayrimenkulün müvekkili banka adına tescilinin yapılması talebinin icra müdürlüğü tarafından cezaevi ve tahsil harcının yatırılması halinde işlem yapılacağına dair karar verdiği, alacaklı banka tarafından söz konusu harçların yatırıldığı, alınan bu harçların yukarıda sayılı kanun maddesine aykırı olduğu anlaşıldığından davanın kabulüne, Buldan İcra Müdürlüğünün 2016/595 esas sayılı dosyasından kesilen 2.000,00 TL tahsil harcının ve 11.380,00 TL cezaevi harcının iptaline ve kesilen harçların iadesine karar verilmiştir.”

İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ :
Davalı hazine vekili vekili istinaf dilekçesinde; şikayet dilekçesinde ve mahkeme kararında gösterilen yasal düzenlemelerin tahsil harcından ve cezaevi harcından muafiyet içermediğini belirterek ilk derece mahkemesinin kararının kaldırılmasını istemiştir.

İCRA DOSYASI: Buldan İcra Müdürlüğünün 2016/595 esas sayılı dosyasında davacı alacaklı banka vekili tarafından, borçlular Gökhan Argün, Mesut Argün aleyhine 166.082,02 TL toplam alacak için ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takip yapılmıştır. 09/09/2019 tarihinde şikayete konu işlem yapılmıştır.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ, HUKUKİ SEBEPLER ve GEREKÇE :
6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8. maddesi uyarınca Türkiye Varlık Fonu, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ. ve bu şirket tarafından kurulacak şirketler ve alt fonlar, elektrik ve havagazı tüketim vergisi ve yangın sigortası vergisi hariç olmak üzere 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınan vergi, harç, katılma payı ile tasdik ücretlerinden, sahip olduğu taşınmazlar dolayısıyla emlak vergisinden, satın alınan ve satılan taşınmazlar ile ilgili olarak tapu ve kadastro döner sermaye bedellerinden ve her türlü dava ve icra işlemlerinde teminat yatırma mükellefiyetlerinden muaftır.
6741 sayılı Kanunun 8. maddesindeki istisnai hükümler; Türkiye Varlık Fonu ve şirket ile alt fon ve şirketin kuracağı diğer şirketlere yönelik olup, fona devredilen davacı banka yönünden uygulanması mümkün değildir.
Tahsil harcını ödeme yükümlülüğü İcra ve İflas Yasasının 15.maddesine göre borçluya aittir. Ancak Harçlar Kanununun 28/b maddesi gereğince, alacağın ödenmesi sırasında yatırılan paradan tahsil harcının alınması, tahsil harcının sorumlusunun borçlu olduğu yönündeki düzenleme bakımından sonuca etkili olmayıp, borçlunun söz konusu sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Borçlunun borcu, icra dosyasından tahsil edilen alacaktan kesilerek ödenen tahsil harcı kadar devam edeceğinden, alacaklının kesilen harç miktarı kadar takibe devam hakkı vardır. (HGK 2004/12-491 Esas, 2004/413 Karar ) Bu nedenle tahsil harcına ilişkin şikayetin reddi gerekir.
4603 Sayılı Kanunun 2/2 maddesine göre Halk Bankasının yeniden yapılandırma süresi bu kanunun yayınlanıp yürürlüğe girdiği 15/11/2000 tarihinden itibaren 15 yılı geçemez. 5230 Sayılı Kanununun 11.maddesinde “yeniden yapılandırma sürecinde açılacak dava ve takipler için 2548 Sayılı Kanundaki cezaevi harcından istisna” düzenlenmesi getirilmiş olup Halk Bankasının yeniden yapılandırma süresi 15/11/2015 tarihinde sona ermiş olduğundan bu yasal düzenleme uygulanamaz.
6741, 4603 ve 5230 Sayılı Yasalar, ödeme yükümlülüğü alacaklıda olan cezaevi harcı için, şikayetçi alacaklı Halk Bankasına muafiyet ve istisna getirmemiş olduğundan, cezaevi harcına yönelik şikayetin de reddi gerekir.(Dairemizin 2019/2388 esas, 2020/51 karar sayılı benzer kararımızdır.)
Yukarıda belirtilen nedenlerle istinaf başvurusunun esastan kabulüne, ilk derece mahkemesinin kararının kaldırılmasına ve şikayetin reddine karar verilmiştir.(HMK 353 /1-b-2)

KARAR :
1-İstinaf başvurusunun esastan kabulü ile ilk derece mahkemesinin kararının kaldırılmasına,
T.C ANTALYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 12. HUKUK DAİRESİ 2020/1023 Esas, 2020/2328 Karar S:3

2-Şikayetin reddine,
3-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,
4-Bakiye 10,00 TL dava karar harcının davacıdan alınarak hazineye verilmesine,
5-Dava gider avanslarının kullanılmayan kısmının yatıran tarafa iadesine,
İİK 364/1. maddesi gereğince kesin (Yargıtay’a başvuru yolu kapalı) olarak dosya üzerinde yapılan müzakere ve inceleme sonucunda oy birliğiyle 10/12/2020 tarihinde karar verilmiştir.
Gerekçeli Kararın Yazıldığı Tarih : 10/12/2020