21 Şubat 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

HALK BANKASI VE ZİRAAT BANKASI TAHSİL HARCI VE CEZAEVİ HARCI

12. Hukuk Dairesi         2019/12998 E.  ,  2020/6664 K.

MAHKEMESİ : Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararında yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun Bölge Adliye Mahkemesi kararının 5311 Sayılı Kanun ile değişik İİK’nin 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 Sayılı HMK’nin 370. maddeleri uyarınca ONANMASINA, harç alınmasına yer olmadığına, 08/07/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.

T.C. ANTALYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ   12. HUKUK DAİRESİ

DOSYA NO  : 2019/1764 KARAR NO     : 2019/2100

MAHKEMESİ         : DENİZLİ 2. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

TARİHİ                     : 05/02/2019

NUMARASI             : 2019/30 esas  2019/56 karar

DAVACI       : T.HALK BANKASI A.Ş. –

DAVALI       : MALİYE HAZİNESİ-Denizli

DAVANIN KONUSU         : Şikayet (İcra Memur Muamelesi)

KARAR YAZIM TARİHİ : 05/09/2019

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde istinaf yolu ile tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için düzenlenen inceleme raporu dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

TARAFLARIN İSTEM VE CEVAPLARININ ÖZETİ:

Alacaklı  vekili dilekçesinde özetle; icra müdürlüğünce yapılan ihalede alacağa mahsuben taşınmaz satın aldıklarını, tahsil harcı ve cezaevi harcı alınmadan taşınmazın banka adına tescili taleplerinin icra müdürlüğünce reddedildiğini, harç tahsil edilerek tescil işlemi yapıldığını,  alacaklı bankanın Varlık fonuna tabi bir şirket olması nedeni ile  6471 Sayılı Yasanın 8. maddesi gereğince her türlü harçtan muaf olduğunu beyanla takip dosyasına yatırılan 51.210 TL tahsil harcı ile 9.000TL. cezaevi harcının iadesine karar verilmesini talep etmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ :

İlk derece mahkemesince, takibe konu alacağa Harçlar Kanu’nun 123/son maddesinin uygulanamayacağı, İİK’nın 15. maddesi gereğince tahsil harcı sorumlusunun borçlu olduğu, icra müdürlüğünce tahsil edilen paradan öncelikte tahsil harcının alınacağı, alacaklının tahsil harcı miktarınca takibe devam hakkı bulunduğu,  5230 Sayılı Yasa’nın 11. maddesinde bankaya tanınan muafiyetin tahsil harcını  kapsamadığı, cezaevi harcından alacaklının sorumlu olduğu gerekçesi ile   şikayetin reddine karar vermiştir.

İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ :

Davacı istinaf yoluna başvurma dilekçesinde; icra mahkemesince 6741 Sayılı yasa açısından değerlendirme yapılmadığını, söz konusu yasanın 8.maddesi gereğince Varlık Fonu’na tabi olan şirketlerin her türlü harçtan muaf olduğunu beyanla ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasını talep etmiştir.

UYUŞMAZLIK KONUSU OLAN HUSUSLAR :

            Uyuşmazlık, alacaklı bankanın 6741 Sayılı Yasa’nın 8. maddesi gereğince harçtan muaf olup olmadığına ilişkindir.

İCRA DOSYASI:

Denizli 2. İcra Müdürlüğünün 2018/3294 esas sayılı dosyasında davacı alacaklı vekili tarafından, borçlu Öz Çetinler İnş.Eml.San.ve Tic.Ltd.Şti aleyhine 1.812.632,00 TL toplam alacak için ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılmış, ihaleye konu taşınmazlar alacağa mahsuben alacaklıya ihale edilmiştir.Alacaklı 15.01.2019 tarihinde  ihale bedeli üzerinden hesaplanan 51.210 TL tahsil harcı ile 9000TL cezaevi harcını icra dosyasına yatırmıştır.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ,  HUKUKİ SEBEPLER ve GEREKÇE : 

 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 8. maddesi uyarınca Türkiye Varlık Fonu, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ. ve bu şirket tarafından kurulacak şirketler ve alt fonlar, elektrik ve havagazı tüketim vergisi ve yangın sigortası vergisi hariç olmak üzere 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınan vergi, harç, katılma payı ile tasdik ücretlerinden, sahip olduğu taşınmazlar dolayısıyla emlak vergisinden, satın alınan ve satılan taşınmazlar ile ilgili olarak tapu ve kadastro döner sermaye bedellerinden ve her türlü dava ve icra işlemlerinde teminat yatırma mükellefiyetlerinden muaftır.

6741 sayılı Kanunun 8. Maddesindeki istisnai hükümler; Türkiye Varlık Fonu ve şirket ile alt fon ve şirketin kuracağı diğer şirketlere yönelik olup, fona devredilen davacı banka yönünden uygulanması mümkün değildir.

 Alacağa mahsuben taşınmaz satın alan alacaklı bankadan tahsil harcı ve cezaevi harcı alınmasına ilişkin işlem ve ilk derece mahkemesinin şikayeti red hükmü hukuka uygundur. Bu nedenlerle istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir. (HMK 353 /1-b-1 )

KARAR         :

1- İstinaf başvurusunun esastan reddine,

2- Harç peşin alındığından yeniden harç alınmasına yer olmadığına,

3- İstinaf yoluna başvuranın yaptığı istinaf giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,

 HMK 361. madde gereğince hükmün tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Dairemize veya ilgilinin bulunduğu yer Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesine veya İlk Derece Mahkemesine dilekçe vermek yada sözlü beyanda bulunup tutanağa kaydettirmek yoluyla Yargıtay’a temyiz yoluna başvurma hakkı açık olarak dosya üzerinde yapılan inceleme ve müzakere sonucunda oy birliğiyle 05/09/2019 tarihinde karar verilmiştir.