20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

COVID-19 Salgın hastalığı Dolayısı ile 7226 Sayılı Kanunun Geçici madde 1 – 3/ a) İİK.’nun 330 maddesi gereği Satış Kararı

COVID-19 Salgın hastalığı Dolayısı ile 7226 Sayılı Kanunun Geçici madde 1 – 3/ a) İİK.'nun 330 maddesi gereği Satış Kararı

GAYRİMENKUL SATIŞ KARARI

Dosya Resen incelendi;
” COVID-19 Salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, 22/03/2020 tarih ve 31076 sayılı resmi gazete yayımlanan 2279 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile ve Adalet Bakanlığı İcra İşleri Daire Başkanlığı”nın 24.03.2020 tarih ve 86420598-296/2543 sayılı yazısı gereği icra ve İİK m. 330 gereği satışlar ve takipler durdurulduğundan,

Yine ayrıca 30.04.2020 tarihinde resmi gazete yayımlanan 31114 sayılı 29.04.2020 tarihli 2480 karar sayılı cumhurbaşkanı kararı ile 7226 sayılı sayılı yasadaki süreler 1 mayıs dahil 15 hazirana kadar (15 haziran dahil) uzatılması nedeni ile tayin edilen satışın düşürülmesine karar verildiğinden,
26/03/2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7226 sayılı BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’un;
GEÇİCİ MADDE 1 – 3/ a) maddesinde;”İcra ve iflas daireleri tarafından mal veya haklara ilişkin olarak ilan edilmiş olan satış gününün durma süresi içinde kalması halinde, bu mal veya haklar için durma süresinden sonra yeni bir talep aranmaksızın icra ve iflas dairelerince satış günü verilir. Bu durumda satış ilanı sadece elektronik ortamda yapılır ve ilan için ücret alınmaz,”
Şeklinde düzenleme olduğundan aşağıdaki şekli ile karar verilmiştir.
KARAR :
1- Aşağıda bilgileri yazılı hacizli / ipotekli taşınmazın / taşınmazların belirtilen yer, gün ve saatte açık artırma usulüyle satışının yapılmasına, birinci artırmada malın muhammen bedelinin yüzde 50′ sine ve rüçhanlı alacaklıların alacaklarını ve satış masraflarını geçmesi şartı ile ihale edilmesine, bu bedelle alıcı çıkmaması durumunda ihalenin 2. satış gününde yüzde 50 oranında pey sürene kanuni şartlar dahilinde ihale edilmesine,
2- Satışa çıkarılacak mal ilanının,26/03/2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’nun ; Geçici Madde 1 – 3/ a) maddesi gereği , Büyükşehir Belediyesi ilan vasıtaları ile ilanı ile müdürlüğümüz önündeki divanhaneye asılmak suretiyle yapılmasına, bu hususta ….. Büyükşehir Belediye Başkanlığına müzekkere yazılmasına, elektronik olarak internette yayımlanacağı için belediye tarafından ilanın yapıldığı müdürlüğümüze bildirilmese de elektronik ilanla yetinilmesine satışa engel teşkil etmemesine,
3- Yazılı başvuru ile Belediye Başkanlığı’ndan tellal istenmesine, yazımıza cevap verilmediğinde veya tellal görevlendirilmeyeceğinin bildirilmesi halinde hazır bulunan kişilerden birinin resen tellal olarak görevlendirilerek satışın yapılmasına,
4- Satışa konu taşınmazın/taşınmazların satış tarihlerine göre emlak borcu bulunup bulunmadığının Belediye Başkanlığından sorulmasına,
5- İİK.’nun 127. Maddesi uyarınca arttırma ilanının bir suretinin Alacaklı-vekiline, Borçluya, ve varsa iştirak haczi koyan alacaklı-vekillerine tebliğe çıkarılmasına,
6- Satış giderlerinin satış isteyenden karşılanmasına, satış ilanının ilgililere tebliğ edilememesi durumunda yapılacak elektronik ilanın tüm ilgililere tebliğ yerine geçmesine karar verildi.