13 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İCRA TAKİP TALEBİ DAMGA VERGİSİ YATIRILMADIĞINDAN REDDEDİLİR Mİ ?

Alacaklı vekilinin borçlu hakkında yazılı sözleşmeye dayalı icra takibi yapmak üzere sözleşme ve takip talebi ile  müdürlüğümüze müracaat ettiği görüldü.
Takip talebi  ve dosya incelendi ;
Alacaklı tarafın sözleşmenin damga vergisinin yatırıldığına ilişkin dosyamıza herhangibir vergi alındı makbuzu sunmadığı görüldü.
 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 26.maddesi; “Resmi dairelerin ilgili memurları kendilerine ibraz edilen kağıtların Damga Vergisini aramaya ve vergisi hiç ödenmemiş veya noksan ödenmiş olanları bir tutanakla tesbit etmeye veya bunları tutanağı düzenlemek üzere, vergi dairesine göndermeye mecburdurlar.”  şeklinde düzenlenmekle ve Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2008/5216 Esas ve 2008/7809 Karar sayılı ve 15/04/2008  Tarihli Kararlarında “…492 Sayılı Harçlar Kanunun 32. maddesinde öngörülen yargı işlemlerinden alınacak harçlar ödenmedikçe müteakip işlemlerin yapılamayacağına  ilişkin düzenleme bu kanundan kaynaklanan harçlarla ilgili olup, anılan hükmün damga vergisi hakkında da uygulanacağına dair 488 sayılı Damga Vergisi Kanununda her hangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bu durumda icra memurluğunca takip dayanağı belgenin damga vergisine tabi olduğu ve verginin yatırılmadığının veya eksik yatırıldığının düşünülmesi halinde yapılacak iş 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 26.maddesi uyarınca durumu bir tutanakla tesbit etmek ve vergi dairesine göndermekten ibaret olup, damga vergisi tamamlanıncaya kadar takip işlemlerinin durdurulmasına karar verilmesi doğru değildir..” şeklinde karar verildiğinden damga vergisinin tam veya noksan alınıp alınmadığının  kontrolü ile alınmamış ise ilgi Mevzuat ve Yüksek Yargı Kararı gereği Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar    :
1-Sözleşmenin Vergi Dairesi Başkanlığı’na ilgili vergi dairesine göndermesi ve damga vergisi alınıp alınmadığının tespiti ile damga vergisi alınmadı ise  gereğinin yapılması takdirlerine ait olmak üzere gönderilmesine,
2-Ödeme emrinin ve eklerinin borçluya  İİK.’nun 59. Maddesi gereği varsa masrafların ödenmesi tebliğe çıkarılmasına,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile  karar verildi.