2 Mart 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

ALACAKLININ HACİZ KALDIRMA TALEBİNDE HARÇ KARARI

T.C.

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO :

KONU : Alacaklını haciz kaldırma talebinde haricen tahsil harcı

Alacaklı Vekilinin dilekçeleri dosyamıza geldi, okundu.
Talep ve dosya incelendi.
Alacaklı vekilinin dilekçelerinden alacaklı vekilinin icra müdürlüğüne müracaat ederek diğer hacizler baki kalmak üzere ” ” haczinin kaldırılmasını talep ettiği anlaşıldı.
Haczinin kaldırılmasına yönelik taraf vekillerinin talebi yerleşik yargıtay uygulamalarına göre, alacağın haricen tahsil edildiğine karine teşkil edeceğinden,,
492 Sayılı Harçlar Kanunun 23. maddesi gereği vazgeçilen miktara ait tahsil harcının yarısı alınacağından vazgeçilen tutara %4,55 oranın uygulanması ve 492 Harçlar Kanunun 29. maddesi gereği peşin alınan harcın mahsubu ile kalan harcın yatırılması gerektiği kanaat ve sonucuna varılarak;
KARAR :
1- Takip çıkışı tutarına %(4,55) oranın uygulanması ile hesaplanan tahsil harcından, Peşin alınan harcın mahsubu ile BakiyeTahsil harcının vazgeçen taraftan alınmasına,
2- Tahsil harcının yatırılması halinde belirtilen haczin kaldırılmasına, masraflar verildiğinde ilgili yerlere talimat/müzekkereler yazılmasına,
3- Halihazırda haricen tahsil harcının yatırılmadığından, 492 Sayılı harçlar kanunun 27. Maddesinin 2. Ve 3. Maddesi ” Mahiyetleri icabı işin sonunda hesap edilip alınması gerekenler, harç alacağının doğması tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenir.
Harç peşin veya süresinde ödenmemiş ise, müteakip muamelelere ancak harç ödendikten sonra devam olunur.” şeklinde düzenlenmekle;
a)İş bu kararın tebliğ ve öğrenme tarihinden itibaren tahsil harcının 15 gün içinde ödenmemesi halinde harç tahsil müzekkeresi yazılmasına,
b)Müteakip muamelelere ancak harç ödendikten sonra talep halinde yerine getirilmesine,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği verilen kararın Konya İcra Hukuk Mahkemesine şikayet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.

İcra Müdürü/Yardımcısı

İcraguncesi.com arama kodu K00009