4 Mart 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

NEMA ÖDEMELERİNDE TAHSİL HARCI

8. Hukuk Dairesi 2014/16009  E.  ,  2015/18573 K.

“…İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı icra takibi sırasında verilen rehin açığı belgesi ilamlı takibe konu edilebilir. Bu durumda anılan belgedeki alacağın ödendiği  ilamlı takip koşullarında İİK 33. maddesinde belirtilen nitelikte belgelerle ispatlanabilir. Somut olayda bu nitelikte ödeme belgesine dayanılmamıştır. İİK 134/4 maddesi (son cümlede) ”ihalenin feshine ilişkin şikayetin kabulüne veya reddine ilişkin karar verilmesi üzerine ihale bedeli nemaları ile birlikte hak sahiplerine ödenir” hükmünden kaynaklı nemalar, alacaklıya alacağın yanında  alacağını ihalenin  kesinleşmesine kadar tahsil edemediği nedeniyle  ödenmesi gereken ve depo edilen  ihale bedelinin getirisi niteliğinde paralar olup, takip konusu alacaktan ödeme olarak mahsubu mümkün değildir. Mahkemece aksi kanaatle nemalar ödeme olarak değerlendirilip yapılan hesaplama ile sonuca gidilmesi doğru değildir…”