20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

FABRİKA, BİRDEN FAZLA PARSEL SATIŞINDA,EKONOMİK BÜTÜNLÜK,TİCARİ İŞLETME REHNİ, MÜTEMMİN CÜZ,TEFERRUAT,EKLENTİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLDİKTEN SONRA İHALE YAPILMASI GEREKİR,

FABRİKA, BİRDEN FAZLA PARSEL SATIŞINDA,EKONOMİK BÜTÜNLÜK,TİCARİ İŞLETME REHNİ, MÜTEMMİN CÜZ,TEFERRUAT,EKLENTİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLDİKTEN SONRA İHALE YAPILMASI GEREKİR,

Alacaklı tarafın satış talebi dosyamıza gelmekle okundu.
Alacaklı vekilinin   …… İli, ……Mahallesi, 1780  Ada 9  ve 10 parsellerin ve üzerindeki fabrikanın satılması talebinde bulunduğu anlaşıldı.
Talep ve dosya incelendi;

1780 ada  9 parsel ve 10 parselin ayrı ayrı kıymet takdirinin yapıldığı ,Fabrika ve müştemilatının ayrı değerlendirildiği,

1780 ada 9 parsel yönünden kıymet takdirine itiraz davası açıldığı 500.000,00.-TL olduğuna kara verildiği,

1780 ada 11 parsel  400.000,00.-TL, fabrika ve müştemilatının 300.000,00.-TL kıymetinin belirlendiği ve kesinleştiği görüldü.

Aynı zamanda satışa konu taşınmazlar üzerinde alacaklı tarafın toplamda 1.800.000,00.-TL ipoteğinin bulunduğu belirtmekle birlikte hangi taşınmazın ne miktarla sorumlu olduğu hususu belirtilmediği anlaşıldı.

Borçlu şirket yetkilisi tarafından satışı talep edilen fabrika üzerinde ticari işletme rehninin olduğuna ilişkin dilekçe verdiği görüldü.

T.C.  Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2018/264  Karar, 2018/5742 sayılı kararlarında ve birçok yüksek yargı içtihatlarında “ihaleye konu taşınmazların üzerinde kurulu fabrika binası nedeniyle fiili ve ekonomik bütünlük arz edip arzetmediği irdelenmeden ayrı ayrı kıymetlerinin  belirlendiği ve akabinde ayrı ayrı ihalelerinin yapıldığı görülmektedir. Aralarında ekonomik bütünlük bulunmayan mahcuzların birlikte satılması, eş söyleyiş ile tek bir ihalede satılması kural olarak mümkün değildir. Ancak, mahcuzların aralarında ekonomik bütünlük bulunduğunun belirlenmesi halinde birlikte satılmaları mümkündür.  Bu durumda mahkemece gerekirse mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılarak, taşınmazlar arasında fiili ve ekonomik bütünlük bulunup bulunmadığı ve birlikte satılmalarının gerekip gerekmediği  belirlenerek, oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekir” şeklinde karar verildiğinden,

Satışı talep edilen Taşınmazların ve fabrikada yer alan menkullerin ekonomik bütünlük arz edip etmediğinin tespitinin bilirkişi marifeti ile yaptırılması gerektiğinden,

Satışı talep edilen fabrikada yer alan menkullerin TMK.nun,684 , 686, 862/1 ve ilgi diğer maddeleri,
İİK.’nun 83/c ve ilgili diğer maddeleri,
6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Rehin Kanunun 6.,7.,8.,9. ve ilgili maddeleri
Yargıtay 12 Hukuk Dairesinin 2015/2232 Esas sayılı ve yerleşik bir çok Yargıtay kararları kapsamında değerlendirildiğinde,

  1. Mütemmim cüz ve teferruat niteliğinde olup olmadıkları konusunda uzman bilirkişilerden uygun ve hüküm kurmaya elverişli nitelikte rapor alınması,
  2. Mütemmim cüz ve teferruat niteliğinde olup olmadıklarının belirlenmesi,
  3. TMK.nun 686/1 ve 862/1 maddeleri gereğince rehin kapsamında kalıp kalmadıklarının belirlenmesi,
  4. İİK.nun 83/c koşulları koşulları bakımından değerlendirilmesi, gerektiğinden

İpotekten kaynaklı taşınmaz yükümlülüğünün hangi taşınmazın ne bedelle sorumlu olduğunun belirtilmemesi hususu bakımından değerlendirildiğinde;

TMK’nun 889/1 maddesi; “…. ipotekli taşınmazın bölünmesi halinde, aksine bir anlaşma yoksa, rehin taşınmazlara, değerleri oranında tapu idaresince re’sen dağıtılır” hükmünü içerdiğinden,

Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2015/33029 Esas sayılı kararları da bu yönde olduğundan, hal böyle olunca bildirilen toplam ipotek bedelinin taşınmazların değerleri oranında sorumluluk bedelinin dağıltılması gerektiğinden, Kaldı ki; ekonomik bütünlük var ise bu hususun değerlendirilmesine gerek kalmayacağından,

Yukarıda belirtilen gerekçeler ve bilgiler doğrultusunda değerlendirildiğinde aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varılmıştır.

KARAR :

1-Ekonomik bütünlük olup olmadığının, menkul mallar yönünden Mütemmim cüz, eklenti ve teferruat niteliğinde olup olmadıkları konusunda uzman bilirkişilerden uygun ve hüküm kurmaya elverişli nitelikte rapor alınmasına,

2- Satışı talep edilen fabrikaya ait menkuller yönünden;
a)6750 Sayılı Kanun 6.,7.,8.,9. maddeleri Gereği Rehin Sözleşmesine konu menkullerin usulüne uygun sicile kayıt edilip edilmediği hususunda Türkiye Noterler Birliği’nden bilgi istenmesine,
b)TMK.nun,684 , 686, 862/1 ve ilgi diğer maddeleri, ve İİK.’nun 83/c ve ilgili diğer maddeleri bakımından değerlendirilmesi için rehin sözleşmesinde yer alan ve satışı talep edilen menkullerin tapuya kaydedilip edilmediğinin,
3-Dosyada mevcut Türkiye Halk Bankası’na ipotekli Taşınmazın kıymet takdiri talep edilmiş olmakla,1. Ve 2. sırada yer alan kararlar neticesinde verilecek olan cevaplar kıymet takdiri ve bilir kişi raporunda etkili olacağından,cevapların geldikten sonra alacaklı tarafın takip ve talebi ile,
a) Satışı talep edilen rehinli taşınırların yerel adetlere göre asıl şeyin temel unsuru olan ve o şey yok edilmedikçe, zarara uğratılmadıkça veya yapısı değiştirilmedikçe ondan ayrılmasına olanaklı olup olmadığının tespiti ile eklenti mi , teferruat mı olduğunun tespit ettirilmesine,
b) Tespitten sonra İİK.’nun 83/c kapsamında olup olmadığı yönünde karar verilmesine,
4) 1.,2.,3. maddelerde belirtilen kararların infazından sonra taşınmazların ayrı ayrı ,menkullerin taşınmazdan ayrı satılıp satılamayacağı hususunda karar verilmesine,
5) Bu aşamada satış aşamasında eksik olması halinde tamamlanması kaydı ile 3.000,00.-TL satış avansı yatırıldığında kabulüne, ancak satışa hazırlık işlemleri tamamlanmadığından satış günü ve yeri bakımından reddine,
6) Satışı talep edilen mahçuzların İİK.’nun 88/4. Maddesi kapsamında olup olmadığı hususu bakımından değerlendirilmesi yukarıda belirtilen 1.,2.,3.,4.,5. Maddelerde yer alan kararların infazı neticesinde değerlendirilmesine,bu aşamada muhafaza tedbirleri İİK.’nun 88/4. Maddesi kapsamında değerlendirilmemesine,
7) 1.,2.,3.,4., 5. Ve 6 sırada yer alan kararların HMK’nın 26. maddesi gereği alacaklı tarafça takip ve talebi ile yapılmasına resen takip edilmemesine,İİK.’nun 59. Maddesi gereği varsa masrafların ödenmesi halinde müzekkere yazılması ve tebliğe çıkarılmasına,
İş bu kararın İİK.’nun 16. maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi hakimliği’ne şikayet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.

Bunu paylaş: