21 Şubat 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

SATIŞI TALEP EDİLEN MAHÇUZUN,MÜTEMMİM CÜZ MÜ, TEFERRUAT MI, EKONOMİK BÜTÜNLÜKTE Mİ?, BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMALI MI?,

Alacaklı vekilinin talepleri dosyamıza gelmekle okundu.
Talep ve dosya incelendi;
“Daha önce kıymet takdiri yapılmasını talep ederek kıymet takdir avansını yatırdığım ve 19/10/2018 tarihinde borçlu adresinde yapılan fiili hacizde haczedilen CMS003 seri numaralı 869569800003 barkod numaralı Cemsan Marka CMSN-BK-102 model ve 2017 model yıllı 1 adet kesim hücresi ile CMS002 seri numaralı 869569800002 barkod numaralı Cemsan Marka CMSN-BK-100 model ve 2017 model yıllı 1 adet kesim hücresinin satışını talep ederim. Taleple birlikte 500 TL satış avansı da yatırılmaktadır. Masrafın yetersiz olması durumunda karar üzerine masraf ikmal edilecektir.” şeklinde talepte bulunduğu anlaşıldı.
Satışı talep edilen taşınırlar üzerinde Konya 2. Noterliği’nin 10/01/2018 tarihli rehin sözleşmesi ve satışı talep edilen yukarıda belirtilen taşınırlar üzerinde rehin alacaklısı aynı olan Türkiye Halk Bankası’nın 21/12/2016 tarihli ve 37158 yevmiye nolu ipoteği bulunduğu anlaşıldı.
Satışı talep edilen mahcuzların TMK.nun,684 , 686, 862/1 ve ilgi diğer maddeleri,
İİK.’nun 83/c ve ilgili diğer maddeleri,
6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Rehin Kanunun 6.,7.,8.,9. ve ilgili maddeleri
Yargıtay 12 Hukuk Dairesinin 2015/2232 Esas sayılı ve yerleşik bir çok Yargıtay kararları kapsamında değerlendirildiğinde,

  1. Mütemmim cüz ve teferruat niteliğinde olup olmadıkları konusunda uzman bilirkişilerden uygun ve hüküm kurmaya elverişli nitelikte rapor alınması,
  2. Mütemmim cüz ve teferruat niteliğinde olduklarının belirlenmesi,
  3. TMK.nun 686/1 ve 862/1 maddeleri gereğince rehin kapsamında kalıp kalmadıklarının belirlenmesi,
  4. İİK.nun 83/c koşulları koşulları bakımından değerlendirilmesi,

gerektiğinden aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varılmıştır.
KARAR :
1-6750 Sayılı Kanun 6.,7.,8.,9. maddeleri Gereği Rehin Sözleşmesine konu menkullerin usulüne uygun sicile kayıt edilip edilmediği hususunda Türkiye Noterler Birliği’nden bilgi istenmesine,
2-TMK.nun,684 , 686, 862/1 ve ilgi diğer maddeleri, ve İİK.’nun 83/c ve ilgili diğer maddeleri bakımından değerlendirilmesi için rehin sözleşmesinde yer alan ve satışı talep edilen menkullerin tapuya kaydedilip edilmediğinin,
3-Dosyada mevcut Türkiye Halk Bankası’na ipotekli Taşınmazın kıymet takdiri talep edilmiş olmakla,1. Ve 2. sırada yer alan kararlar neticesinde verilecek olan cevaplar kıymet takdiri ve bilir kişi raporunda etkili olacağından,cevapların geldikten sonra alacaklı tarafın takip ve talebi ile,
a) Satışı talep edilen rehinli taşınırların yerel adetlere göre asıl şeyin temel unsuru olan ve o şey yok edilmedikçe, zarara uğratılmadıkça veya yapısı değiştirilmedikçe ondan ayrılmasına olanaklı olup olmadığının tespiti ile eklenti mi , teferruat mı olduğunun tespit ettirilmesine,
b) Tespitten sonra İİK.’nun 83/c kapsamında olup olmadığı yönünde karar verilmesine,
4) 1.,2.,3. maddelerde belirtilen kararların infazından sonra taşınmaz rehinli menkullerin taşınmazdan ayrı satılıp satılamayacağı hususunda karar verilmesine,
5) Bu aşamada menkul satış talebinin menkullerin değeri göz önüne alındığından satış aşamasında eksik olması halinde tamamlanması kaydı ile 3.000,00.-TL satış avansı yatırıldığında kabulüne, ancak satışa hazırlık işlemleri tamamlanmadığından satış günü ve yeri bakımından reddine,
6) Satışı talep edilen mahçuzların İİK.’nun 88/4. Maddesi kapsamında olup olmadığı hususu bakımından değerlendirilmesi yukarıda belirtilen 1.,2.,3.,4.,5. Maddelerde yer alan kararların infazı neticesinde değerlendirilmesine,bu aşamada muhafaza tedbirleri İİK.’nun 88/4. Maddesi kapsamında değerlendirilmemesine,
7) 1.,2.,3.,4., 5. Ve 6 sırada yer alan kararların HMK’nın 26. maddesi gereği alacaklı tarafça takip ve talebi ile yapılmasına resen takip edilmemesine,İİK.’nun 59. Maddesi gereği varsa masrafların ödenmesi halinde müzekkere yazılması ve tebliğe çıkarılmasına,
İş bu kararın İİK.’nun 16. maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi hakimliği’ne şikayet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.