28 Mayıs 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDA OLMAYAN KURUMLARDA HARÇ KARARI

T.C.
…………..

İCARA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO :

KONU : Harçtan muafiyet hakkında

Alacaklı vekilinin dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.

Dilekçe ve dosya incelendi ;

Alacaklı vekilinin “Yukarıda esas sayısı verilen dosya alacaklısı kurumun kendi özel kanununda “…492 sayılı Harçlar Kanununa göre alınan harçlardan,…muaftır.” şeklinde hüküm bulunduğundan harç alınmamasını talep ederim” şeklinde talepte bulunduğu anlaşıldı.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2018/13-749 E. , 2020/995 K. Karar Sayılı Kararlarında “…Yargı harcı, devletin mahkemeler aracılığıyla yaptığı hizmete, ondan yararlananların katkısıdır (16.12.1983 tarihli ve 1983/5 E., 1983/6 K. İçtihadı Birleştirme Kararı). Kanunla açıkça yargı harçlarından muaf olduğu ya da işleminin müstesna olduğuna ilişkin düzenleme yapılmamış olan herkes bu harçları ödemekle yükümlüdür….” şeklinde karar verildiğinden,
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2013/5-2299 E. , 2015/1063 K. Karar Sayılı Kararlarında “…Resmi kuruluşların yargı harcından bağışık tutulabilmesi için özel kanunlarında yargı harcından muaf olduğunun açıkça belirtilmesi gerekir. Diğer harçlardan bağışık tutulma yargı harcını kapsamaz….”
İcra ve iflas harçları 492 Sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı (1) sayılı Tarifenin Yargı Harçları ana başlığı altında B)İcra ve İflas Harçları başlığı altında düzenlenmiştir. Bu nedenle Yargı harcından muafiyeti bahsedilen kurum ve kuruluşların muafiyetine İcra ve İflas Harçları da dâhil olduğundan,

Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.

KARAR :

1- Talebin reddine,
2- % … oranında harç uygulaması ile tahsil harcının tahsiline,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliği’ne şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.

İcra Müdürü/Yardımcısı