18 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

REHİN AÇIĞI BELGESİ İLAMLI TAKİBE DAYANIYOR İSE PEŞİN HARÇ ALINMAMASINA İLİŞKİN TALEP

T.C.
…………………….

…..İCRA MÜDÜRÜLÜĞÜ’NE

KONU :
Rehin açığı belgesi ilamlı takibe dayanıyor ise peşin harç alınmaması

AÇIKLAMALAR :
Kanunda öngörülen kesin sürede dosyanın yetkili icra müdürlüğüne gönderilmesi talebinde bulunduğumuzdan tekrar harç alınmaması gerekmektedir.

YASAL NEDENLER :
6100 sayılı HMK’nun 20. maddesinde “- (1) Görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi hâlinde, taraflardan birinin, bu karar verildiği anda kesin ise tebliğ tarihinden, (…) (1) süresi içinde kanun yoluna başvurulmayarak kesinleşmiş ise kararın kesinleştiği tarihten; kanun yoluna başvurulmuşsa bu başvurunun reddi kararının tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye başvurarak, dava dosyasının görevli ya da yetkili mahkemeye gönderilmesini talep etmesi gerekir. Aksi takdirde dava açılmamış sayılır ve görevsizlik veya yetkisizlik kararı veren mahkemece bu konuda resen karar verilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

SONUÇ VE İSTEM :
Kesin yetkisizlik kararı üzerine süresi içerisinde yetkili icraya gönderilmesi talebinde bulunulduğundan harç alınmadan ödeme emri düzenlenerek borçlu yana tebliğini talep ederim.

Alacaklı/vekili