25 Haziran 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

HACİZ İHBARNAMELERİNDE,MASRAF KARARI,

 Alacaklı vekili talebinde borçlu / borçluların hak ve alacakların haczi için talepte belirttiği  kurumlara haciz müzekkeresi gönderilmesini talep ettiği anlaşıldı.
Talep ve dosya incelendi;
İİK’nın 59. Maddesi,
 Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 07.03.2014 tarih 82084579/1684/8112 sayılı,
Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün 25.11.2009 tarih B.03.0.HİG.0.00.00.03-647.03.02-139-2009/3984/26024 sayılı yazıları,
Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 22/06/2018 tarih 82084579/5235/22327  sayılı yazıları,
 Gereğince gönderilecek haciz müzekkereleri / haciz ihbarnameleri için cevap masrafı verilmesi gerekeceğinden ve her bir müzekkerenin de ayrı ayrı ilgili kuruma  gönderilmesi gereğinceğinden, bu hususunda müdürlüğümüz sorumluluğunda bulunduğundan aşağıdaki şekilde ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar    :
Her bir haciz ihbarnamesi için…………….TL tebligat gönderim ve ……………… TL cevap pulu olmak üzere toplam ………. TL masraf verilmesi halinde  haciz ihbarnamesinin / ihbarnamelerinin gönderilmesine,
Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 22/06/2018 tarih 82084579/5235/22327 sayılı yazılarının 4. Maddesi gereği bu hususta alınan masrafların alındı belgeleri ve posta tevdi listelerinin denetime imkan verecek şekilde özel kartona takılmasına,
Alacaklı vekilinin diğer taleplerinin kabulüne,

İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile  karar verildi.