13 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

MİRASIN REDDİ İLE,MURİS ÜZERİNDEKİ,HACİZLER KALDIRILAMAZ,TMK.’nun 611 . Maddesi,

Malvarlığı borcuna yetmeyen mirasçı, alacaklılarına zarar vermek amacıyla mirası reddederse; alacaklıları veya iflas idaresi, kendilerine yeterli bir güvence verilmediği takdirde, ret tarihinden başlayarak altı ay içinde reddin iptali hakkında dava açabilirler.

Borçlu …………… ın 01/07/2019 tarihli dilekçelerinde mirası ret ettiğinden dolayı tüm haciz ve tedbir işlemlerinin kaldırılması talebi ve dosya incelendi.
TMK.’nun 611 . Maddesi “Yasal mirasçılardan biri mirası reddederse onun payı, miras açıldığı zaman kendisi sağ değilmiş gibi, hak sahiplerine geçer.
    Mirası reddeden atanmış mirasçının payı, mirasbırakanın ölüme bağlı tasarrufundan arzusunun başka türlü olduğu anlaşılmadıkça, mirasbırakanın en yakın yasal mirasçılarına kalır.”,
TMK.’nun 617 . Maddesi “Madde 617 – Malvarlığı borcuna yetmeyen mirasçı, alacaklılarına zarar vermek amacıyla mirası reddederse; alacaklıları veya iflas idaresi, kendilerine yeterli bir güvence verilmediği takdirde, ret tarihinden başlayarak altı ay içinde reddin iptali hakkında dava açabilirler.
    Reddin iptaline karar verilirse, miras resmen tasfiye edilir.
    Bu suretle tasfiye edilen mirastan reddeden mirasçının payına bir şey düşerse bundan, önce itiraz eden alacaklıların, daha sonra diğer alacaklıların alacakları ödenir. Arta kalan değerler ise, ret geçerli olsa idi bundan yararlanacak olan mirasçılara verilir.” şeklindedir.
………………..Asliye Hukuk Mahkemesinin 2019/513 Esas sayılı dosyasından Mirasın Reddinin İptali davası açıldığı ve yine bu dosyadan tüm menkul ve gayrimenkullerin  devrinin önlenmesi amacıyla İhtiyati Tedbir kararı verildiği anlaşılmaktadır.
 Mirasın reddinin iptalinin; haciz kaldırma durumunda, üçüncü kişilerin mağduriyetine de sebep olabileceğinden, aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varılarak ;
Karar    : 

1- Borçlunun miras hissesine konulan hacizlerin kaldırılması talebinin reddine;
İİK.’nun  16. Maddesi gereği  İcra Hukuk Mahkemesine şikayet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.