24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

HACİZ TALEBİ GERİ ALIRSA YENİLEME HARCI

  1. Hukuk Dairesi 2017/3963 E. , 2017/13473 K.

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının temyizine ilişkin dilekçenin reddini mutazammın 13/03/2017 tarih, 2016/12046 Esas – 2017/3710 Karar sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklının, icra mahkemesine başvurarak, takipsizlik nedeniyle takip dosyasının kapatılmasına ilişkin memurluk işleminin kaldırılmasını talep ettiği, mahkemece şikayetin reddine karar verildiği görülmektedir.
İcra mahkemesi kararının, içerik itibariyle İİK.nun 363. maddesi gereğince temyizinin kabil olduğu, buna rağmen Dairemizce, mahkeme kararının kesin olduğundan bahisle, temyiz isteminin reddine ilişkin kararının maddi hataya dayalı olduğu anlaşılmakla, Dairemizin 13/03/2017 tarih ve 2016/12046 E. 2017/3710 K. sayılı ilamının oybirliğiyle kaldırılmasına karar verilerek temyiz incelemesine geçildi.
2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 78/2. maddesi gereğince, alacaklının haciz isteme hakkı, ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren bir yıl geçmekle düşer. Bu durumda takip dosyası işlemden kaldırılır (md. 78/4). Bir yıllık süre (md.78/2) içinde haciz talebinde bulunan alacaklı, haciz talebini geri alabilir. Bu halde yeniden bir yıllık haciz isteme süresi işlemeye başlamaz. Alacaklı ancak, ödeme emrinin tebliğinden itibaren işlemeye başlamış olan bir yıllık sürenin, varsa kalan kısmında, yeniden haciz talebinde bulunabilir (md. 78/5).
Anılan sürelerin geçirilmesi halinde, alacaklının “haciz isteme hakkı” düşer. Alacaklı, yeniden haciz isteyebilmek için yenileme talebinde bulunmalı ve bu talep borçluya tebliğ edilmelidir. İlâma dayalı olmayan takiplerde, yenileme talebi üzerine harç alınır (md.78/5).
Somut olayda, alacaklı tarafından borçlu aleyhine genel haciz yolu ile takibe geçildiği, borçluya 03.02.2012 tarihinde ödeme emrinin tebliğ edildiği, alacaklının, borçlu hakkında 05.06.2012 tarihinde haciz talebinde bulunduğu anlaşılmaktadır.
Yukarıda anılan İİK’nun 78. maddesi gereğince, alacaklı, ödeme emrinin tebliğinden itibaren 1 yıllık süre içerisinde, borçlu hakkında haciz talebinde bulunduğuna göre, takip dosyası işlemden kaldırılamaz. Alacaklının takibe devam edebilmesi için takibin yenilenmesine ve yenileme harcı ödenmesine de gerek yoktur.
O halde mahkemece, yukarıda yazılı nedenlerle, şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken, istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 02/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.